Kontakt os
Der er meget at forholde sig til som ny økolog - DLG hjælper
Økologi / Økologi / Ny i økologi

Ny i økologi

Der er meget du skal forholde dig til, når du omlægger til økologi eller starter op fra bunden. Her er en mini-guide over, hvad DLG kan bidrage med, når du skal i gang med økologi. Nederst har vi samlet en række nyttige links til dig som er ny i økologi.
Generelt betegnes landbrugsproduktion som økologisk, når den overholder de krav og regler, der er beskrevet i ’Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion’ samt, at der fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen side er udstedt en autorisation til at dyrke økologisk landbrug.   Inden for økologi er der mange regler og tilskudsordninger.

Det er Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der administrerer disse. En stor del af disse støtteordninger er knyttet til EU’s landbrugspolitik.   Følg også med på vores andre sider om økologi og i vores økologiske nyheder, der opdateres ugentligt.

Det økologiske marked

Salget af økologiske varer i Danmark har været stigende siden 2003, hvor Danmarks Statistik begyndte at lave opgørelser over økologisalget.

Købsmotiverne for forbrugerne er primært at undgå sprøjterester, få øget dyrevelfærd og at skåne miljø og drikkevand. Danmark har den største økologi markedsandel i verden. Det er især økologiske mejeriprodukter, æg, havregryn og mel, som vi kommer i indkøbskurven, men også visse typer af frugt og grønt.

Omsætningen er også stigende til eksport, alternative salgskanaler (såsom gårdbutikker, stalddørssalg, abonnementsordninger, specialbutikker mv.) samt food service branchen, især efter regeringens politiske ambition om at øge andelen af økologi i offentlige køkkener.  

Eksporten går primært til Tyskland, Sverige og Frankrig, mens eksporten til lande som Kina også er stigende, dog på et lavt niveau. Ca. halvdelen af eksporten består af mælk og mejeriprodukter, og kødvarer er også en betydelig varegruppe. 

Følg med på Landbrug og Fødevares side med informationer om det økologiske marked.

Økologisk planteproduktion 

Inden for økologi må der hverken anvendes kunstgødning eller traditionelle kemiske sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt, skadedyr og sygdomme. Derudover er mængden af næringsstoffer, som må tilføres markerne begrænset. Heraf bliver sædskiftet, recirkulering af næringsstoffer og generel management meget afgørende faktorer for, hvor succesfuld planteproduktionen bliver. 

Miljø- og Fødevareministeriet har nedsat en arbejdsgruppe der undersøger, hvordan de danske økologer får bedre adgang til næringsstoffer for på sigt at kunne øge den økologiske produktion. Se deres rapport: Bedre adgang til næringsstoffer for økologer.

Når du vil dyrke dine marker økologisk skal du bruge frø, vegetativt formeringsmateriale og udplantningsplanter af økologisk oprindelse. Der kan være særlige situationer, hvor andet er tilladt. Det økologiske frømateriale fremgår af den økologiske frødatabase.

Vi anbefaler dig, at du holder øje med DLG’s sortimenter af økologisk såsæd, den sort, som passer bedst til dine dyrkningsforhold og behov. Find vores sortimenter af økologisk såsæd og udbud af gødning tilladt til økologer.

Vi hjælper dig gerne med at afsætte dine økologiske afgrøder. Eksempelvis via vores økologiske puljeordning, som sikrer dig afsætningssikkerhed og den bedst mulige pris til danske eller udenlandske købere. Læs mere om DLG’s puljeordning

Der er mulighed for at læse meget mere om økologisk planteavl og de krav, der stilles i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.


Økologisk husdyrproduktion 

Husdyrholdet i den økologiske produktion er baseret på at give dyrene rigere mulighed for at udøve deres naturlig adfærd, herunder adgang til udearealer, mere plads i stalden og grovfodertildeling. Derudover skal dyrene hovedsageligt fodres økologisk. I avlsarbejdet gælder det også, at metoderne skal være så naturlige som muligt. Det er således ikke tilladt at benytte sig af genmodificerede dyrearter eller at bruge hormoner til synkronisering af brunstperioder. Desuden skal medicinforbruget holdes på et minimum, og der må således ikke behandles forebyggende (der må gerne vaccineres). 

Mht. fodringen er der en række krav, når det gælder økologiske bedrifter. Generelt skal fodermidler være non-GMO og de må ikke være fremstillede ved brug af kemiske opløsningsmidler. Derfor må skrå-produkter som sojaskrå, solsikkeskrå og rapsskrå ikke anvendes. 

For kvæg gælder det, at 60% af foderrationen regnet i tørstof skal være grovfoder (undtagen de første tre måneder af laktationen, hvor kravet er min. 50%). Husk at grønpiller, som indgår i flere af vores kvægfoderblandinger, tæller med som grovfoder. Samtidig gælder det, at 60% af koens ration skal være af dansk oprindelse, hvilket typisk opfyldes gennem grovfoderet. 

For svin gælder det, at 20% af foderet skal være med dansk oprindelse, et krav der selvfølgelig er overholdt i alle vores svinefoderblandinger. Der må anvendes op til 5% ikke økologisk proteinfoder indtil 31. juli 2017 beregnet som procent af tørstof af landbrugsoprindelse. Derudover må der anvendes fiskemel, som ikke tæller med i de 5% ikke økologisk proteinfoder. 

Læs mere om krav og regler for økologisk hold af de enkelte dyrearter i: Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Til de mindre nyopstartede økologer har vi et bredt fodersortiment i sække, som dækker alt fra får, kaniner, æglæggere, kyllinger, kalve, malkekvæg, smågrise, slagtesvin og søer. Det økologiske foder kan du enten købe i vores: 
 
Omlæg din produktion til økologi

Økologisk omlægning

Omlægningstidspunktet er den dato, hvor du forpligter dig til at overholde økologireglerne. Denne dato skal være indberettet til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, og du kan ikke begynde omlægningen før. Alle dyr og marker behøver ikke at blive omlagt samtidig. Normalt er det en fordel at omlægge husdyrene, når markerne har været under omlægning i en periode, så der er tilstrækkeligt omlægnings- og økologisk foder og græsningsarealer til dyrene.

Omlægning til økologisk mark 

Omlægningsperioden er den periode, hvor marken skal dyrkes efter de økologiske produktionsregler, inden afgrøden kan bruges, mærkes eller sælges som økologiske. Omlægningsperiodens længde afgøres af afgrødetypen. Af nedenstående tabel ses, hvornår hvilke afgrødetyper har opnået hhv. omlægningsstatus og økologiskstatus. For udearealer til svin og fjerkræ gælder det, at arealet skal have været omlagt i minimum 12 måneder.

Når du vil omlægge dine marker, skal du bruge frø, vegetativt formeringsmateriale og udplantningsplanter af økologisk oprindelse. Der kan være særlige situationer, hvor andet er tilladt. Udbuddet af økologisk frø til landbrugsafgrøder, grøntsager og vegetativt formeringsmateriale fremgår af den økologiske frødatabase.
Omlægning af marken til økologi
Vi anbefaler dig, at du holder øje med vores sortimenter af økologisk såsæd, og finder den sort, som passer bedst til dine dyrkningsforhold og behov. Find vores sortimenter af økologisk såsæd og udbud af gødning tilladt til økologer.

Under omlægning, hvor høstede afgrøder er af forskellig status (konventionelt, omlægning, økologisk), er det strengt nødvendigt, at de høstede afgrøder holdes klart fysisk adskilte. Opbevaringen kan med fordel være i forskellige bygninger ellers er minimumskravet rum, hvor en fast skillevæg forhindrer enhver form for sammenblanding eller forurening af de økologiske produkter med stoffer, der ikke er tilladt i økologisk produktion.  

Vi hjælper dig gerne med at afsætte dine økologiske og omlægnings afgrøder såfremt det ønskes, f.eks. via vores økologiske puljeordning, som sikrer dig afsætningssikkerhed og den bedst mulige pris til danske eller udenlandske købere. Læs mere om DLG’s puljeordning.
 
Læs mere om reglerne for økologisk planteproduktion i: Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Omlægning af dyr

Når du vil omlægge til økologi, skal husdyrholdet også omlægges. Hvis du har et mindre husdyrhold til eget brug, behøver du dog ikke omlægge dette til at være økologisk. Omlægningsdatoen er den dato, hvorfra alle økologireglerne for dit husdyrhold skal overholdes. Normalvis vil man omlægge husdyrene, når markerne har været under omlægning i en periode, så der er tilstrækkeligt omlægnings- og økologisk foder og græsningsarealer til dyrene.
 Generelt skal økologiske husdyr være født og opdrættet i en økologisk besætning. De dyr der er på bedriften under omlægningen, kan dog også betragtes som økologiske, når de har gennemgået en artsspecifik omlægningsperiode - se nedenstående tabel. Vær opmærksom på, at der skal føres logbog for alle hændelser, som har betydning for, at økologireglerne er overholdt på din bedrift. Omlægningsperioder af økologiske dyr
Læs mere om reglerne i: Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Nyttige links om økologi

Marken øko rød
Svin øko rød
Find din økologiske kvægsælger
Find din DLG-konsulent fjerkræ økologi
Hold dig opdateret på nyheder om økologi
Læs om sporbarhed og dokumentation
Tilmeld dig vores økologiske nyhedsbrev