Kontakt os
Følg med i DLG's markedsorienteringer om korn, raps og soja
Foder / Risk Management / Markedsorientering
14. april 2021

DLG Markedsorientering

Vi udarbejder løbende en markedsorientering om skiftevis korn, raps og soja, så du kan følge med i, hvad der rører sig på verdensmarkedet.

Markedsorientering rapsfrø - den 14. april 2021

Af Jens Briand Thomsen, trader DLG

Raps-komplekset
De sidste par ugers fokus har ligget på det kolde aprilvejr, som har givet frost flere steder i Europa, og det skaber usikkerhed specielt i det sydlige. Mens rapsplanterne blomstrer mange steder i det franske, rapporteres der om store temperaturudsving, hvor der opleves omkring fem graders frost flere steder om natten. Dette giver frygt for frostskader, som medfører udbyttetab og tabte arealer, som må reetableres med nye vårafgrøder, seneste udmelding er omkring 50.000 hektar. Raps er mistet i Frankrig. 
Dette hjælper bestemt ikke på den i forvejen stramme forsyningssituation, vi også ser ind i på ny høst. Hvor de franske arealer i øjeblikket estimeres under 1. mio. hektar, hvor vi kun skal tilbage til 2018 for at se arealer over 1.5 mio. hektar. 
Nord på er vores raps heldigvis ikke så langt fremme, herhjemme vurderes den ca. to uger efter samme tidspunkt sidste år og påvirkes umiddelbart ikke af det kolde ustadige vejr, men ser derimod sund og rask ud. Langt det meste har overlevet vinteren, hvor store snemængder i Baltikum har hjulpet rapsen godt. 
Den europæiske produktion estimeres omkring 17 mio. tons mod et forventet forbrug på mere end 22 mio. tons, og vi ser derfor fortsat ind i et importbehov på over 5 mio. tons i Europa til høst 2021. 

Vegetabilsk olie
De vegetabilske olier har været volatile den sidste måneds tid, dog med faldende priser. Sojaolien har brug for support fra råolien for at stige yderligere på grund af dårlige biodieselmarginer i USA og manglende efterspørgsel fra Kina. Hvilket også har påvirket palmeolien, som fortsat er præget af lav produktion på grund af COVID-19 restriktioner.  

Energi
Usikkerhed på råolien i marts måned og starten af april, på grund af frygt for endnu en bølge af COVID-19 lockdowns på kort sigt. Positivitet har dog indfundet sig de sidste par dage, hvor OPEC nu også øger deres forventning til efterspørgslen i 2021 med 5.95 mio. tønder om dagen.

Forventning

Mulige korrektioner på kort sigt, men på længere sigt forventer vi fortsat stigende priser på baggrund af udbud/efterspørgselssituationen i Europa.

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

 

Markedsorientering korn - den 8. april 2021

Af Niels Vesterlund, trader DLG 

Foråret og forårsarbejdet er godt i gang i Europa. Syd for Paris er såningen af vårafgrøder afsluttet og plantetilstanden for både vår- og vinterafgrøder betegnes som meget god. Resten af Europa følger også trop men er knapt så langt fremme. I øjeblikket er der ikke påfaldende problemer i vækstbetingelserne.

Fra Rusland er der i øjeblikket ikke rapporteret om udvintring i vinterafgrøderne, men såning af vårafgøder er på baggrund af vådt og koldt vejr forsinket i forhold til sidste år. I øvrigt skal Ruslands nye system for eksportafgifter skal i de kommende uger vise sin funktionalitet.

Handelsmæssigt ligger ny høst underdrejet, idet forbrugersiden håber på lavere priser frem mod høst, mens landmændene håber på gentagelse af vintermånedernes højere prisniveau. Det giver det resultat at begge sider i øjeblikket er afventende.

Gammel høst går på held, og udbuddet er beskedent for årstiden. Mange importørlande har været flittige købere af alle afgrøder. Over påsken har både Saudi Arabien, Ægypten og Algeriet været på banen for at købe tilsammen 1 mio. tons hvede.

På vore hjemlige breddegrader har kornproducenterne allerede i slutningen af 2020 og begyndelsen af 2021 taget de højere noteringer til sig og har solgt tidligere end sædvanligt. Det betyder at eksport af både byg og hvede er løbet flittigt hele første kvartal af 2021. Dermed ser danskerne frem til en tidlig afslutning på sæsonen 2020/21.

Forventet kornhøst i Europa 2021 (EU-27)

Produktion 1000ts

2020

2021

Ændring

Hvede

118.710

126.610

+7%

Byg

55.779

54.477

-2%

Havre

8.617

7.904

-8%

Rug

9.111

7.830

-14%

Majs

62.363

63.521

+2%

Total Korn

278.217

283.485

+2%

Kilde: Coceral, Marts 2021

Særligt skal der bemærkes at Frankrigs hvedeproduktion stiger fra 29,145 mio. tons til 35,888 mio. tons.

Englands samlede kornproduktion stiger fra 18,9 mio. i 2020 tons til 23,3 mio. tons i 2021, heraf stiger hvedeproduktionen fra 9,5 mio. tons til 14,9 mio. tons.

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

 

Markedsorientering – Sojaskrå / uge 12

Af Christian Dam Olesen, Sojaskrå-handel, DLG

Den overordnede historie i sojaskråmarkedet er, at vi har set korrigerende priser siden nytår, fordi efterspørgslen ikke har kunne følge med de markante prisstigninger, som vi oplevede i andet halvår af 2020. Derudover har vi også set en bedring i nogle af de situationer, som fik priserne til at stige markant i andet halvår i 2020. 
Vi forventer, at prisen på sojaskrå vil fortsætte i denne trend på kort sigt, men vi vil formueretlig også opleve stor volatilitet på kort sigt. Årsagen er, at både fundamentaler og teknisk handel kan påvirke markedet. På nuværende tidspunkt handler sojaskrå på den nærmeste termin omkring $400 pr. shortton, og markedet har svært ved at finde ud af, og prisen skal bryde nedadgående eller opadgående. 

På længere sigt vil den globale efterspørgsel vil sætte dagsordenen. Der stilles spørgsmålstegn til den globale efterspørgsel lige nu grundet de seneste udbrud af afrikansk svinepest og manglende interesse for sojaskrå på de nuværende prisniveauer.

Udbrud af afrikansk svinepest i Kina og Sydøstasien

Den store historie i markedet på nuværende tidspunkt er udbruddene af afrikansk svinepest i Kina og Sydøstasien, hvilket skaber meget bekymring. Seneste blev der rapporteret om et nyt udbud i den kinesiske Xinjiang provinsen, og vi har set en stigning i rapporterede udbrud siden nytår. 
Derudover meddelte Det kinesiske Landbrugsministerium, at man forventer, at det kinesiske crush falder tilbage i de kommende måneder, grundet forsinkelser af ankomster fra Brasilien. Markedet køber dog ikke denne forklaringer, og markedet kæder forklaringen sammen med de seneste rapporterede udbrud af afrikansk svinepest. 

I denne sammenhæng skal der også pointeres, at den kinesiske crush-margin er faldet markant tilbage grundet prisfald på sojaskrå på Dalian-børen. 
Afrikansk svinepest har derudover også spredt sig til andre nationer i regionen, og der er senest fundet afrikansk svinepest i Sydkorea, Filippinerne, Malaysia, Vietnam og Rusland. Dette ser markedet ikke som positive tendenser. Der rapporteres om faldende efterspørgsel på sojaskrå til import i disse lande. Her har USA traditionelt en stor markedsandel.

Grundet de markante prisstigninger i andet halvår af 2020 samt ovenstående situation med afrikansk svinepest stiller markedet spørgsmålstegn ved den fremtidige efterspørgsel. USDA, andre analysebureauer og markedsaktører har senest tegnet et stramt fremtidigt forsyningsbillede, hvis efterspørgslen fortsætter. Dette stiller markedet nu spørgsmålstegn ved. 
USDA har senest tegnet et prospektivt fundamentalt billede i USA med et overgangslager på 120 millioner bushels ved slutningen af dette høstår. Det er den laveste overgangsbeholdning i mange år. Det er drevet af god efterspørgsel på sojabønner til eksport samt god efterspørgsel fra de amerikanske crushere. Forsyningssituationen er så stram, at der har været rygter om handler med afskibninger af sojabønner fra Brasilien til USA.

I den seneste tid har vi set store prisstigninger på sojaolie og andre vegetabilske olier (som faktisk har drevet trenden i sojakomplekset senest). Dette gør, at de amerikanske crushere producerer for sojaolien på nuværende tidspunkt, og dermed er de også mere tilbøjelig til at give ’discount’ på sojaskrå. Derfor ser vi også faldende præmier på amerikansk sojaskrå. Efterspørgslen på sojaskrå internt i USA er endnu ikke vigende. Der rapporteres dog om fald i forretninger til eksport.

Offentliggørelse af USDA’s kvartalsrapport

Selvom, at den nuværende situation er stram i USA, så fokuserer markedet mere på den nært forstående amerikanske tilsåning. Her forventer USDA, at de amerikanske landmænd tilsår ca. 90 millioner acres med sojabønner. Samtidig forventer USDA det største landbrugsareal i USA nogensinde. Mange private analysebureauer forventer, at det tilsåede areal vil ligge under 90 millioner acres. 

USDA offentliggør deres kvartalsrapport onsdag d. 31. marts 2021. Her giver USDA et opdateret bud på det kommende areal, og det amerikanske lager af sojabønner pr. 1. marts 2021. Markedet forventer det laveste lager i fem år og samtidigt, at arealet vil ligge omkring de 90 millioner acres. Dette vil være en stigning på ca. 7 millioner acres fra sidste høstår.
Den amerikanske udbud og efterspørgselsmodel har behov for det stigende areal, hvis efterspørgslen opretholdes. På nuværende tidspunkt prissætter markedet en problemfri tilsåning i USA. Her ser vi en del risiko. Hvis tilsåningen forstyrres og vækstsæsonen ikke er favorabel, så kan vi se markante prisstigninger meget hurtigt. Dermed ligger markedets fokus her i den kommende tid.

Høsten i Brasilien

På det sydamerikanske kontinent, i Brasilien, er høsten godt i gang efter, at den fra begyndelsen var forsinket i ca. 10 dage. Høsten er i fuld gang, og vejrudsigterne tegner, at vi kan opleve en favorabel afslutning på høsten. Markedet forventer en brasiliansk produktion på 134-137 millioner tons.
Problemet i Brasilien er dog, at de brasilianske lineups på sojabønner er omkring 17 millioner tons og lineups på sojaskrå er 2 millioner tons. Dermed er der stor ventetid på at få varer ud af Brasilien. Det betyder, at køberne er forsvundet, og dermed svækkes de brasilianske præmier. Derudover har de brasilianske crushere gode crush-marginer grundet prisstigninger på sojaolien. Derfor er de brasilianske crushere også mere tilbøjelige til, at ’discounte’ sojaskrå.

Høsten i Argentina

I Argentina har sojaafgrøderne været præget af tørt vejr, hvilket har gjort, at BAGE har nedskrevet deres forventning til den argentinske produktion til 44 millioner tons. Nedbør i de seneste uger har dog gjort, at BAGE har opskrevet afgrødernes tilstand fra lave niveauer. Der er stadig mindre end normal nedbør i vejrudsigterne for de to kommende uger i Argentina.
Det er nu en realitet, at den argentinske høst er forsinket i forhold til sidste år. Det giver dog ikke de store bekymringer i markedet, da de argentinske landmænd har store overgangsbeholdninger. Overgangsbeholdningerne er skabt grundet manglende salg fra landbruget, som er forårsaget af stigende inflation, devaluering af den argentinske peso, restriktioner på beholdninger af USD samt stigende og differentierer eksportskatter.De argentinske crushere har også gode crush-marginer, og de har stadig usolgte mængder for de nære terminer, og dermed ser vi faldende præmier i Argentina i denne periode. 

Konklusion

På baggrund af ovenstående mener vi, at der rent fundamentalt og teknisk er mulighed for at se svagt faldende priser på kort sigt. På længere sigt er der stadig usikkerhed omkring efterspørgslen. Hvis efterspørgslen opretholdes, forventer vi stigende priser. 

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”