Kontakt os
Følg med i DLG's markedsorienteringer om korn, raps og soja
Foder / Risk Management / Markedsorientering
31. maj 2021

DLG Markedsorientering

Vi udarbejder løbende en markedsorientering om skiftevis korn, raps og soja, så du kan følge med i, hvad der rører sig på verdensmarkedet.

Markedsorientering sojaskrå - uge 21/22 

Af Christian Dam Olesen, trader DLG

På nedenstående graf står det klart, at den overvejende trend på sojaskrå siden indgangen til 2021 har vist faldende tendenser og priser. Der er dog ingen tvivl om, at de første fem måneder af 2021 har været præget af stor volatilitet, hvilket gør, at det er svært at agere i markedet. 

Sojaskå udvikling

Priserne steg i slutningen af 2020 grundet mindre lagre og forventninger om en større efterspørgsel. Her i starten af 2021 har markedet stillet spørgsmålstegn ved den reelle efterspørgsel samtidig med, at der er kommet bedre nyheder fra udbudssiden. Samtidig har vi set et større frasalg af kontrakter i sojakomplekset fra fondene. 

USA
Markedet har tidligere set meget frem mod den amerikanske tilsåning og vækstsæson, fordi det er en realitet, at det kommer til at se det laveste overgangslager i USA i flere sæsoner med et lager på 120 millioner bushels i denne sæson. Derfor er den fremtidige situation meget afhængig af, at den kommende amerikanske produktion er rettidig og stor nok til at kunne forsyne efterspørgslen.

I forhold til dette, kan det konkluderes, at det amerikanske tilsåning er kommet godt fra start, og den begyndende vækstsæson er begunstiget af gode forhold. Her har vi set pæne mængder af nedbør samtidig med, at temperaturerne har ligget i den høje ende i USA. Dermed har de amerikanske sojaafgrøder optimale forhold. Der forventes på denne baggrund et større udbytte til den kommende høst på nuværende tidspunkt. 

USDA gav her sit første bud på den amerikanske og globale udbud- og efterspørgselsmodel her i maj måned. Her forventer USDA en produktion på 4.405 millioner bushels i kommende sæson, hvilket er et udtryk for et udbytte på 50,8 bushels pr. acre. Markedet forventer dog, at udbytte kan blive opskrevet på baggrund af de gode forhold i USA. USDA forventer samtidigt et amerikansk overgangslager på 140 millioner tons. Dermed går vi endnu en sæson i møde med et lavt overgangslager. 
Globalt forventer USDA en produktion i Brasilien i 2021/22 på 144 millioner tons mod 136 millioner tons i år. I Argentina forventes der en produktion på 52 millioner tons mod 47 millioner tons i år. Derudover ser USDA både stigende import og crush i Kina i den kommende sæson. 

Brasilien
I Brasilien er høsten overstået, og brasilianerne er godt i gang med deres eksportsæson af sojabønner og sojaskrå. De brasilianske lineups er stadig store, men de viser en faldende tendens. Vejret gør, at der kan eksporteres på fuldt tryk i Brasilien, da nedbøren er begrænset over Brasilien. I de brasilianske vejrudsigter finder vi nogle af årsagerne til, at vi har set store momentale stigninger på sojabønner og sojaskrå i den seneste tid. Det er tørt i Brasilien, og det er ikke positivt for de brasilianske majsafgrøder. Dette giver produktionsbekymringer, hvilket har givet volatilitet til majs, som også påvirker sojabønner og sojaskrå, Majs er på samme tidspunkt påvirket af en stigende efterspørgsel til ethanol grundet genåbningen af samfundet efter COVID-19. Det samme er gældende for sojaolie, som er det stærkeste produkt i sojakomplekset. Her fremskrives efterspørgslen til raffineret sojaolie og sojaolie til biodiesel. 

Argentina
I Argentina nærmer høsten sig sin afslutning. Den seneste opdatering fra BAGE og deres estimat til den argentinske høst er sat til 43,5 millioner tons. Dette er dog stadig 3,5 millioner tons lavere end USDA’s seneste estimat. BAGE opdaterede samtidig det høstede areal, hvor de argentinske landmænd har høstet 91,4% af det tilsåede areal mod 85,4% i sidste uge og 88,3% som et femårsgennemsnit. Vejrudsigterne tegner, at landbruget kan færdiggøre høsten i løbet af de kommende uger. De argentinske havnearbejdere har senest aflyst en strejke, som var forårsaget af utilfredshed med deres placering i køen til COVID-19 vaccinen. Den argentinske regering og fagforeningerne er nået til enighed, og derfor er arbejdet i havnene genoptaget. 

På nuværende tidspunkt påvirker den manglende nedbør i Sydamerika også logistikken i Argentina. Her kan skibene ikke tillaste fulde mængder grundet lav vandstand i Paraná-floden. Dermed afskibes der færre mængder til destinationer som Europa. 

Kina
Det er småt med nyheder fra Kina og Asien i denne periode. Den kinesiske regering er dog begyndt at indføre tiltag internt i Kina for at bekæmpe den stigende inflation på fødevarer og de markante prisstigninger på råvarer – herunder sojabønner, sojaskrå og sojaolie. De kinesiske crush-marginer er ikke favorable på nuværende tidspunkt, hvilket har sænket det kinesiske incitament til at købe sojabønner. På samme tidspunkt ser vi stigende lagre af sojabønner i de kinesiske havne grundet store ankomster fra Brasilien. 

Forventning
Det står dermed klart. at der er flere markedsnyheder, der trækker markedet i forskellige retninger. Senest har markedet fokuseret på de gode forhold i USA – med rette. Det skal dog pointeres, at små forstyrrelser i den amerikanske vækstsæson kan få store konsekvenser for den kommende tid. Dette vil kunne påvirke priserne i en opadgående retning. 
På længere sigt forventer vi stadig, at efterspørgslen vil sætte dagsordenen. Hvis efterspørgslen forbliver på et højt niveau, vil vi se, at de lave overgangslagre materialiseres.

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”
 

Markedsorientering rapsfrø - den 7. maj 2021

Af Jens Briand Thomsen, trader DLG

Raps komplekset

Denne uge fortsatte prisstigningerne med udelukkende grønne tal på Matif, hvor den stigende tendens blev bekræftet i går torsdag, da August21 lukkede med et plus på 18,25 EUR på dagen. De supporterende historier fortsætter med at præge markedet, som i øjeblikket er drevet af stigninger på de vegetabilske olier. Hvor Kina i går torsdag kom tilbage med købsinteresse efter at have holdt fem dages ferie i forbindelse med deres ”International Labor Day”. 

I Danmark ser rapsplanterne sunde og raske ud, hvor nedbør den seneste uge har været profitabel for afgrøderne. Rapsen har startet sin blomstring og mere end halvdelen af blomsterne er nu gule, hvor det varmere vejr i udsigterne den kommende uge forventes at hjælpe godt på vej til fuld blomstring. 
Generelt ser rapsen godt ud i det meste af Nordeuropa, hvor den længere mod syd har været ramt af lave temperaturer under blomstring, og det forventes at både udbytte og areal bliver tabt. UK, Frankrig, Holland og det sydvestlige Tyskland har ikke fået del i den seneste uges nedbør og håber derfor på nedbør i de kommende vejrudsigter. 

EU-27’s udbud/efterspørgsel viser, at behovet for at importere frø er det højeste i mange år. På trods af at produktionen forventes til 16.33 mio. tons mod sidste års 15.6 mio. tons. Men dog stadig væsentligt lavere, end hvis vi ser tre-fem år tilbage, hvor produktionen lå på 18-20 mio. tons. Forbruget har ligget fast omkring 22-24 mio. tons og givet et behov for import på omkring 4-5 mio. tons. I høsten 20 og 21 forventes importbehovet at ligge på hhv. 6 og 6.7 mio. tons pga. lav produktion. Forbruget har også taget et lille dyk i 2020, men forventes at komme tilbage på omkring 23 mio. tons til høst 2021. 

Importen kommer hovedsageligt fra Australien, Ukraine og Canada. De canadiske lagre estimeres til kun 0.9 mio. tons, som er det laveste i otte år - mod sidste års 3.1 mio. tons. Den canadiske Canola på børsen i Winnipeg er siden starten af april steget med 40 % på gammelhøst og 24 % på ny høst. Dette har givet de canadiske landmænd incitament til at øge arealerne med Canola, og de seneste estimater fra StatCan viser også en forventet stigning i arealerne med 4 %, og det vender således de sidste fem års faldende arealer med Canola. Starten på såningen, som plejer at ligge i slut april, lader dog vente på sig, pga. mangel på nedbør. Høsten plejer at foregå i september-oktober.  

Vegetabilske olie

Stærkere palmeolie med 8 % stigninger de sidste to dage i Malaysia efter Kina kom tilbage fra ferie og support fra høj efterspørgsel på sojaolie, er hvad der driver de vegetabilske olier i øjeblikket. Gode amerikanske crush marginer holder tempoet højt og holder udbud/efterspørgsels-situationen på bønner stram. Etableringen af sojabønner i USA skrider fint fremad og blev mandag d. 3. maj estimeret som værende 24 % færdig, hvilket er foran sidste år og den seneste uges vejr forventes at øge fremgangen. Soja arealerne er i konkurrence med majsen som i løbet af april måned er steget med 24 % på CBOT pga. tørt vejr i Brasilien, hvilket truer deres ”Second crop” majs, som såes efter, at de har høstet sojabønnerne og som normalvis kan nå at høste to afgrøder på et år i de tidlige områder.  

Forventning

Mulige korrektioner på kortsigt, men på længere sigt forventer vi fortsat stigende priser på baggrund af udbud/efterspørgelsessituationen i Europa.

 


Ansvarsfraskrivelse

”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”
 

Markedsorientering korn - den 6. maj 2021

Af Niels Vesterlund, trader DLG

De sidste to uger i april har været meget volatile i et intenst vejrmarked baseret på forskellige scenarier i flere af verdens største kornproducerende områder. 

  • Vesteuropa har været plaget af koldt vejr og nattefrost i særdeleshed. Det er klart, at frugt- og vin- avlerne i Frankrig er hårdt ramt. Konsekvenserne for raps er det for tidligt at kommentere på, men i Danmark er blomstringen mindst to uger forsinket, og andre afgrøder er også bagud. Foreløbig skønnes plantekonditionen i Frankrig som god, selv om skønnene for de to bedste kategorier i sidste uge er nedjusteret med 4-5 % til 81/82 %, men er fortsat markant højere end samme tidspunkt sidste år, samt også bedre end gennemsnittet for de sidste fem år. Majssåning i Europa skrider fremad og er i Frankrig pr 3. maj tæt på tilsået. Generelt savner Central- og Nordeuropa nedbør. Oven på sidste års lille kornproduktion i Europa har markedet et skarpt fokus på, at EU+UK kommer tilbage til ”normal” produktion.
  • Omkring Sortehavet skønnes afgrøderne også i god kondition. Der har været nogen udvintring af vinterhvede, men relativt vådt forårsvejr har forhindret rettidig om- eller isåning til vårhvede.
  • USA har været ramt af historisk polarkulde, som primært har ramt de store områder med vårhvede op mod grænsen til Canada (Dakota-starterne i særdeleshed). Grundlæggende burde de tørre forhold give god mulighed for såarbejde, men bekymringerne for udbyttetab, i de værdifulde vårhveder med højt protein, bider sig fast. I det centrale Midtvesten er majssåning i fuld gang og ved indgangen til maj skønnes 50 % af de forventede majsarealer tilsået, og er på niveau med samme tid sidste år.
  • Brasiliens majsområde med majs som dobbelthøst efter soja, er for tiden verdens brændpunkt m.h.t. kritiske vækstbetingelser. Høsten af soja blev forsinket med op til en måned pga. af for meget regn, og nu er man sæsonmæssigt i de uger, hvor det traditionelt kniber med regn, og p.t. er vejrudsigterne tørre. Dette område er forventet at producere op imod 73 mio. tons majs i de kommende 3-4 måneder og er normalt hovedleverandøren af majs til verdensmarkedet i månederne juli til september.

Der har været god ammunition til markedet, der i forvejen har været nervøst pga. af stor efterspørgsel fra verdensmarkedet (i første række fra Kina), og udsigten til fald i overgangsbeholdningerne efter høst ’20/21. Der er ingen grund til at tro, at verdens forbrug ikke fortsætter med at stige også i næste høstår, dermed er der behov for øget produktion i mindst samme størrelse for, at verdens overgangsbeholdninger forbliver tæt på uforandret. 

I vores lokale marked i Danmark/Nordeuropa samler fokus sig om gammel høst. Mange kornproducenter har for længst taget sæsonens høje kornpriser til sig og de skønnes på nuværende tidspunkt at være usædvanligt langt med salget. På forbrugssiden er det mere uklart i hvilket omfang, man har håbet på afmatning i prissætningen frem mod ny høst, og om der gemmer sig et skyggetal på forbrugssiden, som vil poppe op de kommende uger.

Udviklingen i verdens kornbalance (eksklusive ris):

  18/19 19/20 20/21 21/22 Ændring s.å.
Produktion 2141 2185 2226 2287 +61
Forbrug 2186 2190 2235 2286 +51
Overgangsbeholdning 622 617 609 609 Uf

 


Ansvarsfraskrivelse

”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”