Kontakt os
Foder / Kvæg
4. juni 2021

Fluer forårsager tabt produktion

Staldfluer er et tilbagevendende problem, når vi kommer til den varme periode i Danmark.

Fluerne er både irriterende for mennesker og dyr og har derved et økonomisk tab til følge. Dyrene påvirkes på forskellige måde af fluerne, de reducerer ædetid og stimulerer dyrenes adfærd i forhold til at beskytte sig mod fluerne. Det ser man ved halevift, kast med hovedet og kløen ved inventar og roterende børster.

Tabet kommer fra en lavere produktivitet i form af lavere mælkeydelse og lavere tilvækst. Campbell et al. (2001) har udført et litteraturstudie på baggrund af en række undersøgelser fra USA. Det samlede billede viser et gennemsnitligt tab på 139 kg mælk pr. år for malkekøer. Når det gælder kalve frem til fravænning, kan det gennemsnitlige tab i tilvækst opgøres til henholdsvis 1,16 kg, mens tabet i tilvækst fra fravænning frem til slagt 1,68 kg.

Nedenstående tabeller illustrerer tab i forhold til antal fluer.

 

Udbyttetabsfunktion for kvæg
Udbyttetabsfunktion for kvæg, tilpasset fra Campbell et al. (2001). Punkter afspejler benoptællinger og reduktioner fra det estimerede gennemsnitlig daglig tilvækst. Udfyldte cirkler, behandlede undergrupper, åbne cirkler ikke behandlet.

 

Absolutte udbyttetabsdata
Absolutte udbyttetabsdata udtrykt som megajoules (MJ) af metaboliserbar energi, der kræves for at producere 1 kg 4% fedtkorrigeret mælk eller kropsmasse (se tekst). Data og indbyggede funktioner er for malkekvæg (åbne cirkler, fint stiplet linje), afgræsningskvæg (trekanter, mellemstribet kurve) og fedekvæg (fyldte cirkler,grov stiplet kurve) separat eller alle kombineret (solid kurve)

Kom fluerne til livs

Der findes forskellige måder at forebygge/bekæmpe fluer på. Biologisk bekæmpelse har den fordel, at man ikke belaster miljøet med kemi og er således også tilladt for økologer at benytte sig af.

Mest almindelig er Snyltehvepse som drysses ud på dybstrøelsen, hvorefter den slår fluepupper ihjel og formerer sig i dem.

Gyllefluer kan benyttes i stalde med gyllekanaler/rundskyl.

Mekanisk bekæmpelse såsom lysfælder eller lim papir, kan være udmærket på steder, hvor det er vigtigt, at der er fluefrit f.eks. malkerum, men gør som sådan ikke noget ved flueplagen.

Ved kemisk bekæmpelse er larvebekæmpelsesmidler (larvicider) den grundlæggende metode – man vander rundt i kanten af dybstrøelsen, hvor larverne er lagt.

Derudover er det selvfølgelig vigtig med en fornuftig håndtering af mødding dvs. presenning på, så dør larverne i den høje temperatur. Hyppige udmugninger og fjernelse af foderrester vil også hjælpe i forhold til at begrænse fluerne.