Kontakt os
Der er meget at forholde sig til som ny økolog - DLG hjælper
Økologi / Info og nyheder / Ny i økologi

Ny i økologi - alt hvad du skal vide om økologi

Der er meget du skal forholde dig til, når du omlægger til økologi eller starter op fra bunden. Her er en mini-guide over, hvad DLG kan bidrage med, når du skal i gang med økologi. Nederst har vi samlet en række nyttige links til dig som er ny i økologi.

Ny i økologi; produktion og omlægning

Der er meget du skal forholde dig til, når du omlægger til økologi eller starter op fra bunden. Reglerne omkring både markdriften og husdyrholdet er markant forskellige fra i den konventionelle driftform. Her er en mini-guide over, hvad DLG kan bidrage med, når du skal i gang med økologi. Derudover har vi samlet en række nyttige links til dig, som er ny i økologi.

Generelt betegnes landbrugsproduktion som økologisk, når den overholder de krav og regler, der er beskrevet i ’Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion’ samt, at der fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen side er udstedt en autorisation til at dyrke økologisk landbrug.   

Inden for økologi er der mange regler og tilskudsordninger. Det er Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der administrerer disse. En stor del af disse støtteordninger er knyttet til EU’s landbrugspolitik.   

Siderne her giver en intro til det økologiske marked, hvordan den økologiske planteproduktion adskiller sig fra den konventionelle, hvordan den økologiske husdyrproduktion adskiller sig fra den konventionelle, omlægningsprocessen fra konventionel til økologisk drift samt en række nyttige links til at søge yderligere information.

Derudover er du meget velkommen til at tilmelde dig vores økologiske nyhedsbrev. Følg også med på vores andre sider om økologi og i vores økologiske nyheder, der opdateres ugentligt. 

Økologisk planteproduktion 

Inden for økologi må der hverken anvendes kunstgødning eller traditionelle kemiske sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt, skadedyr og plantesygdomme. Derudover er mængden af næringsstoffer, som må tilføres markerne begrænset. Heraf bliver sædskiftet, recirkulering af næringsstoffer og generel management meget afgørende faktorer for, hvor succesfuld afgrødeproduktionen bliver. 

Miljø- og Fødevareministeriet har nedsat en arbejdsgruppe der undersøger, hvordan de danske økologer får bedre adgang til næringsstoffer for på sigt at kunne øge den økologiske produktion. Se deres rapport: Bedre adgang til næringsstoffer for økologer.

Når du vil dyrke dine marker økologisk skal du bruge frø, vegetativt formeringsmateriale og udplantningsplanter af økologisk oprindelse. Der kan være særlige situationer, hvor andet er tilladt. Det økologiske frømateriale fremgår af den økologiske frødatabase.

Vi anbefaler dig, at du holder øje med DLG’s sortimenter af økologisk såsæd, den sort, som passer bedst til dine dyrkningsforhold og behov. Find vores sortimenter af økologisk såsæd og udbud af gødning tilladt til økologer.

Vi hjælper dig gerne med at afsætte dine økologiske afgrøder. Eksempelvis via vores økologiske puljeordning, som sikrer dig afsætningssikkerhed og den bedst mulige pris til danske eller udenlandske købere. Læs mere om DLG’s puljeordning. 

Der er mulighed for at læse meget mere om økologisk planteavl og de krav, der stilles i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. 

Økologisk husdyrproduktion 

Husdyrholdet i den økologiske produktion er baseret på at give dyrene rigere mulighed for at udøve deres naturlig adfærd, herunder adgang til udearealer, mere plads i stalden og grovfodertildeling. I avlsarbejdet gælder det også, at metoderne skal være så naturlige som muligt. Det er således ikke tilladt at benytte sig af genmodificerede dyrearter eller at bruge hormoner til synkronisering af brunstperioder. Desuden skal medicinforbruget holdes på et minimum, og der må således ikke behandles forebyggende (der må gerne vaccineres). 

Mht. fodringen er der en række krav, når det gælder økologiske bedrifter. Generelt skal fodermidler være non-GMO og må ikke være fremstillede ved brug af kemiske opløsningsmidler. Derfor må skrå-produkter som sojaskrå, solsikkeskrå og rapsskrå ikke anvendes. 

For kvæg gælder det, at 60% af foderrationen regnet i tørstof skal være grovfoder (undtagen de første tre måneder af laktationen, hvor kravet er min. 50%). Husk at grønpiller, som indgår i flere af vores kvægfoderblandinger, tæller med som grovfoder. Samtidig gælder det, at 60% af koens ration skal være af dansk oprindelse, hvilket typisk opfyldes gennem grovfoderet. 

For gris gælder det, at 20% af foderet skal være med dansk oprindelse, et krav der selvfølgelig er overholdt i alle vores grisefoderblandinger. Der må anvendes op til 5% ikke-økologisk proteinfoder indtil 31. juli 2017 beregnet som procent af tørstof af landbrugsoprindelse. Derudover må der anvendes fiskemel, som ikke tæller med i de 5% ikke-økologisk proteinfoder. 

Læs mere om krav og regler for økologisk hold af de enkelte dyrearter i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Til de mindre nyopstartede økologer har vi et bredt fodersortiment i sække, som dækker alt fra får, kaniner, æglæggere, kyllinger, kalve, malkekvæg, smågrise, slagtegrise og søer. Det økologiske foder kan du enten købe i vores:  Den bedste foder til dine økologiske kvæg

Omlægning til økologi

Omlægning fra økologisk til konventionel produktion kræver, at man kan holde tungen lige i munden. Generelt gælder det, at omlægningstidspunktet er den dato, hvorfra du forpligter dig til at overholde økologireglerne. Denne dato skal være indberettet til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, og du kan ikke begynde omlægningen før. Alle dyr og marker behøver ikke at blive omlagt samtidig. Normalt er det en fordel at omlægge husdyrene, når markerne har været under omlægning i en periode, så der er tilstrækkeligt omlægnings- og økologisk foder og græsningsarealer til dyrene. 

Omlægning til økologisk markdrift

Omlægningsperioden er den periode, hvor marken skal dyrkes efter de økologiske produktionsregler, inden afgrøden kan bruges, mærkes eller sælges som økologiske. Omlægningsperiodens længde afgøres af afgrødetypen. Af nedenstående tabel ses, hvornår hvilke afgrødetyper har opnået hhv. omlægnings- og økologiskstatus. For udearealer til grise og fjerkræ gælder det, at arealet skal have været omlagt i minimum 12 måneder. 
Omlægning af marken til økologi

Når du vil omlægge dine marker, skal du bruge frø, vegetativt formeringsmateriale og udplantningsplanter af økologisk oprindelse. Der kan være særlige situationer, hvor andet er tilladt. Udbuddet af økologisk frø til landbrugsafgrøder, grøntsager og vegetativt formeringsmateriale fremgår af den økologiske frødatabase.

Vi anbefaler dig, at du holder øje med vores sortimenter af økologisk såsæd, og finder den sort, som passer bedst til dine dyrkningsforhold og behov. Find vores sortimenter af økologisk såsæd og udbud af gødning tilladt til økologer.

Under omlægning, hvor høstede afgrøder er af forskellig status (konventionelt, omlægning, økologisk), er det strengt nødvendigt, at de høstede afgrøder holdes klart fysisk adskilte. Opbevaringen kan med fordel være i forskellige bygninger ellers er minimumskravet ’rum, hvor en fast skillevæg forhindrer enhver form for sammenblanding eller forurening af de økologiske produkter med stoffer, der ikke er tilladt i økologisk produktion’.  

Vi hjælper dig gerne med at afsætte dine økologiske og omlægnings afgrøder såfremt det ønskes, f.eks. via vores økologiske puljeordning, som sikrer dig afsætningssikkerhed og den bedst mulige pris til danske eller udenlandske købere.
Læs mere om reglerne for økologisk planteproduktion i: Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Omlægning til økologisk husdyrproduktion

Når du vil omlægge til økologi, skal husdyrholdet også omlægges. Hvis du har et mindre husdyrhold til eget brug, behøver du dog ikke omlægge dette til at være økologisk.

Omlægningsdatoen er den dato, hvorfra alle økologireglerne for dit husdyrhold skal overholdes. Normalvis vil man omlægge husdyrene, når markerne har været under omlægning i en periode, så der er tilstrækkeligt omlægnings- og økologisk foder og græsningsarealer til dyrene.

Generelt skal økologiske husdyr være født og opdrættet i en økologisk besætning. De dyr der er på bedriften under omlægningen, kan dog også betragtes som økologiske, når de har gennemgået en artsspecifik omlægningsperiode - se nedenstående tabel. Vær opmærksom på, at der skal føres logbog for alle hændelser, som har betydning for, at økologireglerne er overholdt på din bedrift.
Omlægningsperioder af økologiske dyr
Læs mere om reglerne i: Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Nyttige links til mere viden om økologi