Kontakt os
Marken / Afgrøder / Lidt bedre hver dag

Lidt bedre hver dag

Dansk landbrug er blandt verdens bedste, men vi har alle potentiale til at blive endnu bedre. Klimaforandringer sætter i stigende grad deres præg på ikke mindst landbrugsproduktionen. Der er hele tiden brug for at mindske udbyttetabet og samtidig optimere mulighederne for en vellykket og udbytterig høst hvert eneste år. Vi har derfor gjort det enkelt for dig at vælge produkter til, som gør det muligt at få endnu mere ud af din indsats.

I 2024 dedikerede DLG for første gang nogensinde 2% af overskudsdeklareringen til produkter i 'Lidt Bedre Hver Dag' sortimentet. Du kan se alle produkter til marken herunder.

Efterafgrøder med kvælstoffikserende arter

EfterafgrøderNår en blanding indeholder kvælstoffikserende arter som fx vintervikke eller hvidkløver, så samler den både kvælstof fra jorden og fra luften. Det kommer den næste afgrøde til gode, hvor tildelingen af kvælstof kan reduceres. Blandingerne bidrager til biodiversiteten og gavner jorden med tilførsel af kulstof (eller organisk materiale).

N-rich er sammensat af olieræddike, coated honningurt og vintervikke. N-rich lever op til krav om pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder.

N-rich Spring ØKO er designet til udsåning i foråret, og den opfylder §16 og §17 i økologiforordningen vedrørende krav om bælgsæd og kulstoflagrende afgrøder i sædskiftet. N-rich Spring ØKO opfylder ikke kravet som alternativ til pligtige efterafgrøder.

N-rich Summer ØKO er specielt designet til planteavlsbedrifter med lav N-pulje og udsåning umiddelbart før eller efter høst. N-rich Summer ØKO opfylder kravet som alternativ til pligtige efterafgrøder.

SE MERE

Sortsblandinger

markSortsblandinger bidrager til robuste, sunde afgrøder og et mere stabilt, højt udbytte. Kombinationen af sorternes styrker mindsker angrebet af sygdomme og øger ofte udbyttet, viser studier fra Landsforsøgene.

Sortsblandinger har mindre følsomhed over for svampeangreb, hvilket resulterer i færre sprøjtninger og mindre brug af plantebeskyttelse. 

Derfor er sortsblandinger et lidt bedre valg.

Nitrifikationshæmmer: Vizura

Vizura anvendes i planteavl til alle afgrøder sammen med gylle. Produktet nedsætter hastigheden på jordens omdannelse af ammoniumkvælstof til nitrat, hvilket ellers hurtigt kan ske afhængigt af temperatur, jordfugtighed og jordbundsforhold.

Forsøg i 2015 med vårbyg på sandjord viste et merudbytte på 6 hkg pr. hektar ved tilsætning af Vizura til gylle, og der er adskillelige studier, der viser en reduceret kvælstofudvaskning og lattergasemission ved anvendelse af nitrifikationshæmmere.

Derfor er Vizura et lidt bedre valg. 
 

KØB VIZURA HER

Frøblandinger 

FrøblandingerMed frøblandinger, der indeholder blomster og urter, øges levesteder for bier, sommerfugle og andre insekter til gavn for biodiversiteten. Blomsterblandinger kan eksempelvis sås i striber, og med fordel omkring eksisterende naturarealer på bedriften, såsom levende hegn og diger. Grøftekanter er også et ideelt sted at skabe et rigere insektliv.

DLG har forskellige frøblandinger i sortimentet, f.eks. DLG Bestøverbrak, der blandt andet indeholder solsikke, esparsette og morgenfrue eller DLG Blomsterbrak ØKO, som indeholder honningurt, omvendt kløver og blodkløver. 

Køb frøblandinger her

Biogødning

Vores sortiment af biogødninger er enten baseret på rest-/biprodukter eller naturligt forekommende stoffer, som dermed ikke kræver et stort energiforbrug ved fremstilling.

Derfor er de et lidt bedre valg:

Øgro 14N: Baseret på svinebørster fra slagterier. 
YaraSuna: Fremstillet på baggrund af kød/benmel, som er et restprodukt fra slagterier.
Binadan: Baseret på kyllingegylle.
Kaliumvinasse: Et restprodukt efter sukkerudvinding fra sukkerroer.
DLG Multigro: Et blandingsprodukt af kaliumvinasse og kalk. 

SE MERE

Wrap

wrapProfi Cirle Wrap er wrapfilm af høj kvalitet, der indeholder 30 % recirkulerede, kontrollerede råvarer. Filmen er velegnet til forstræk op til 70 % og sikrer en optimal opbevaring af ensilage og wraphø. 
Profi Circle Wrap er pakket som NO-BOX, den nye moderne emballage til wrapfilm, hvori der indgår ca. 80 % mindre pap og papir end de tidligere papkasser.
Profi Circle er et topprodukt til emballering af rund-, mini- og big-baller. Råvaren er rent PE-baseret, og er forberedt til, ved indsamling efter brug, at indgå i den cirkulære økonomi. Wrapfilmen formår at leve op til kvaliteten på de absolut bedste ”nyvare”-film. 
Indholdet af 30 % regenereret plastik bidrager til landbrugets klimamål om genanvendelse af plastik. 

Derfor er Profi Circle Wrap et lidt bedre  valg. 

Køb Profi Circle wrap her

Blå - bindegarn

Bindegarn 

DLG tilbyder to typer af bindegarn, der indeholder 30 % recirkuleret plast, som derfor er et lidt bedre valg.

DLG Garn Rød og DLG Garn Blå er PP-garn af en god standardkvalitet velegnet til mini-bigballer med moderat pressetryk. 

Bindegarn Rød

DLG Garn Rød har en knudestyrke på 210 kg, mens DLG Garn Blå har en knudestyrke på 235 kg

KØB BINDEGARN HER

 

Folie - Bredfolie

FolieDLG tilbyder folie til ensilagebrug, der består af 50-60 % recirkuleret plast. Folien er en flerlagsfolie, hvor det recirkulerede plast er i de inderste lag. 

Derudover er folien ren Polyethylen (PE) og kan dermed indgå i recirkuleringen og blive 100 % genanvendt. 

Folie Profi er en co-extruderet 3-lags folie, der med sine unikke egenskaber og styrke er blandt markedets bedste. 

Folie Green-cover er produceret med en nyudviklet co-extruderingsteknologi, der med nye polymere sammensætninger i råvarer sikrer en forbedret beskyttelse af foderenhederne. 

Derfor er begge typer folie et lidt bedre valg.

KØB BREDFOLIE HER

Biostimulanter

Biostimulanter kan være med til at øge udbyttet og kvaliteten af afgrøder, styrke planters modstandsdygtighed mod tørke og varme, supplere plantebeskyttelse og minimere miljøpåvirkning ved at få mere ud af et mindre input.

Mark med grønne spirer BlueN er en biostimulant, som består af bakterier, der efter udsprøjtning trænger ind i plantens blade. BlueN formerer sig inde i planten, følger med ud i nye blade og gør kvælstof fra luften tilgængeligt for planten. I vinterraps har BlueN anvendt efterår, i 2022 bidraget med et merudbytte i forsøg fra Århus Universitet, Flakkebjerg på 163 kg standardvare. Europæiske resultater har vist merudbytte i 74 % af afprøvningerne, hvor der i gennemsnit er høstet et merudbytte på 200 kg/ha. I vinterhvede har forsøg ved Teknologisk Institut vist signifikant merudbyttee på 3,2 hkg/ha og i gns. af 184 forsøg i hele EU i 2022-2023 har påvist en udbyttestigning på 3 hkg/ha 

Profi Mn-Sulfat er et manganprodukt som udelukkende er lavet af genanvendt (recirkuleret) mangan og stammer dermed ikke direkte fra minedrift. Profi Mn-Sulfat anvendes på linje med andre manganprodukter og ved anvendelse sikre afgrøden mod manganmangel og udbytte nedgang. 
 
Serenade er et biocid som indeholder en bakterie, der kan reducere traditionel kemisk bejdse med 50 % ved bejdsning af kartofler. Serenade er anmeldt og godkendt som et svampemiddel og har effekt på Black dot og andre skurvtyper. Andre positive effekter ved anvendelse af Serenade, bedre størrelses fordeling, forbedret skinkvalitet, ca 5 % i merudbytte, bedre optag af næringsstoffer. Serenade er testet igennem flere år i Danmark og resten af Europa.

Quantis er en biostimulant som er et restprodukt af fermenteret melasse fra produktion af gær. Den anvendte melasse er et restprodukt fra produktionen af sukker fra sukkerrør. Kombinationen af forskellige indholdsstoffer modvirker abiotisk stress i planten og beskytter dermed i sidste ende udbytte og kvalitet. Quantis er specielt testet i kartofler mod varmestress hvor produktet er anvendt inden der kommer en periode med meget varmt vejr. Forsøg i Danmark og Sverige i 2022 viser en effekt på ca. 3 % merudbytte i kartofler, når produktet er anvendt før en varme periode.

SE MERE OM BIOSTIMULANTER HER