Kontakt os
Marken / Afgrøder / Lidt bedre hver dag

Lidt bedre hver dag

Dansk landbrug er blandt verdens bedste, men vi har alle potentiale til at blive endnu bedre. Derfor har vi gjort det enkelt for dig at vælge produkter til, som gør det muligt for dig at få endnu mere ud af din indsats.

Økologiske efterafgrøder: N-rich Spring & N-rich Summer

kløverN-rich Spring & Summer er grøngødningsblandinger, som fikserer kvælstof fra luften til gavn for den efterfølgende afgrøde.

Blandingerne består af kvælstoffikserende arter, og de er specielt designet til planteavlssædskifter med lav N-pulje. Under normale forhold vil disse blandinger kunne fuldgøde en efterfølgende vårafgrøde.

N-rich Spring er designet til udsåning i foråret, og den opfylder §16 og §17 i økologiforordningen vedrørerende krav om bælg- og kulstoflagrende afgrøder i sædskiftet. 

N-rich Summer er designet til udsåning umiddelbart før eller efter høst, og den kan anvendes som alternativ til pligtige- og husdyrafgrøder. 

Derfor er N-rich Spring og N-rich Summer et lidt bedre valg.

Se mere her

Sortsblandinger

markSortsblandinger bidrager til robuste, sunde afgrøder og et mere stabilt, højt udbytte. Kombinationen af sorternes styrker mindsker angrebet af sygdomme og øger ofte udbyttet, viser studier fra Landsforsøgene.

Sortsblandinger har mindre følsomhed over for svampeangreb, hvilket resulterer i færre sprøjtninger og mindre brug af plantebeskyttelse. 

Derfor er sortsblandinger et lidt bedre valg.

Nitrifikationshæmmer: Vizura

Vizura anvendes i planteavl til alle afgrøder sammen med gylle. Produktet nedsætter hastigheden på jordens omdannelse af ammoniumkvælstof til nitrat, hvilket ellers hurtigt kan ske afhængigt af temperatur, jordfugtighed og jordbundsforhold.

Forsøg i 2015 med vårbyg på sandjord viste et merudbytte på 6 hkg pr. hektar ved tilsætning af Vizura til gylle, og der er adskillelige studier, der viser en reduceret kvælstofudvaskning og lattergasemission ved anvendelse af nitrifikationshæmmere.

Derfor er Vizura et lidt bedre valg. 
 

Frøblandinger 

FrøblandingerMed frøblandinger, der indeholder blomster og urter, øges levesteder for bier, sommerfugle og andre insekter til gavn for biodiversiteten. Blomsterblandinger kan eksempelvis sås i striber, og med fordel omkring eksisterende naturarealer på bedriften, såsom levende hegn og diger. Grøftekanter er også et ideelt sted at skabe et rigere insektliv.

DLG har forskellige frøblandinger i sortimentet, f.eks. DLG bestøverbrak, der blandt andet indeholder solsikke, esparsette og morgenfrue eller DLG blomsterbrak, som indeholder honningurt, omvendt kløver og blodkløver. 

Biogødning

Vores sortiment af biogødninger er enten baseret på rest-/biprodukter eller naturligt forekommende stoffer, som dermed ikke kræver et stort energiforbrug ved fremstilling.

Derfor er de et lidt bedre valg:

Øgro 14N: Baseret på svinebørster fra slagterier. 
YaraSuna: Fremstillet på baggrund af kød/benmel, som er et restprodukt fra slagterier.
Binadan: Baseret på kyllingegylle.
Kaliumvinasse: Et restprodukt efter sukkerudvinding fra sukkerroer.
Patentkali: Fremstillet af kaliumråsalt ved en fysisk udvindingsproces.
Kiserit: Produceret fra naturlige saltaflejringer i Europa, dannet ved inddampning af hav for mange mio. år siden.
Polysulphate: Naturligt mineral, som er en 225 mio. år gammel inddampningsbjergart, og som udvindes på 1250 meters dybde.
Calciprill S14 (gips): Naturligt stof af calciumsulfat.
DLG Multigro: Et blandingsprodukt af kaliumvinasse og kalk. 

Se mere her

Wrap

wrapProfi Cirle Wrap er wrapfilm af høj kvalitet, der indeholder 30 % recirkulerede, kontrollerede råvarer. Filmen er velegnet til forstræk op til 70 % og sikrer en optimal opbevaring af ensilage og wraphø. 
Profi Circle Wrap er pakket som NO-BOX, den nye moderne emballage til wrapfilm, hvori der indgår ca. 80 % mindre pap og papir end de tidligere papkasser.
Profi Circle er et topprodukt til emballering af rund-, mini- og big-baller. Råvaren er rent PE-baseret, og er forberedt til, ved indsamling efter brug, at indgå i den cirkulære økonomi. Wrapfilmen formår at leve op til kvaliteten på de absolut bedste ”nyvare”-film. 
Indholdet af 30 % regenereret plastik bidrager til landbrugets klimamål om genanvendelse af plastik. 

Derfor er Profi Circle Wrap et lidt bedre  valg. 

Se mere her

Blå - bindegarn

Bindegarn 

DLG tilbyder to typer af bindegarn, der indeholder 30 % recirkuleret plast, som derfor er et lidt bedre valg.

DLG Garn Rød og DLG Garn Blå er PP-garn af en god standardkvalitet velegnet til mini-bigballer med moderat pressetryk. 

Bindegarn Rød

DLG Garn Rød har en knudestyrke på 190 kg, mens DLG Garn Blå har en knudestyrke på 225 kg

Se mere her

 

Folie - Bredfolie

FolieDLG tilbyder folie til ensilagebrug, der består af 50-60 % recirkuleret plast. Folien er en flerlagsfolie, hvor det recirkulerede plast er i de inderste lag. 

Derudover er folien ren Polyethylen (PE) og kan dermed indgå i recirkuleringen og blive 100 % genanvendt. 

Folie Profi er en co-extruderet 3-lags folie, der med sine unikke egenskaber og styrke er blandt markedets bedste. 

Folie Green-cover er produceret med en nyudviklet co-extruderingsteknologi, der med nye polymere sammensætninger i råvarer sikrer en forbedret beskyttelse af foderenhederne. 

Derfor er begge typer folie et lidt bedre valg.

Se mere her