Kontakt os
Services

Handelsbetingelser - køb hos DLG

Gældende ved køb hos DLG a.m.b.a., DLG Service A/S og Vilofoss A/S.

1. Anvendelse og aftaleindgåelse

Nedenstående generelle handelsbetingelser finder anvendelse for alle tilbud, aftaler, ordrer/ordrebekræftelser, salg og leverancer fra DLG a.m.b.a., DLG Service A/S og Vilofoss A/S (herefter samlet "DLG") i det omfang, betingelserne ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale med DLG.

Aftale indgås ved DLG's opfyldelse af ordrer afgivet af køber, ved indgåelse af skriftlig aftale eller ved DLG's fremsendelse af bekræftelse på ordrer afgivet af køber.

2. Priser

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms, afgifter og skatter, herunder energiafgifter, NOX og CO2-afgifter (for planteværn dog inkl. afgifter gældende på tidspunktet for aftaleindgåelsen).

Prisen er noteret pr. enhed eller pr. 100 kg, med mindre andet er skriftligt aftalt. DLG’s kvantumsdifferentiering og bestillingstidsfrister fremgår af DLG’s hjemmeside (www.dlg.dk/handelsbetingelser).

Ved køb af foderbyg og foderhvede hos DLG foretages der en efterregulering (kvalitetsregulering) af prisen på baggrund af det konstaterede indhold af protein (basis tørstof) i den udleverede vare. Efterreguleringen (kvalitetsreguleringen) foretages på baggrund af DLG’s læsseprøver og i henhold til de kvalitetskrav og kvalitetsreguleringssatser for protein, som fremgår af DLG’s til enhver tid gældende afregningsbetingelser for afgrøder. DLG’s afregningsbetingelser for afgrøder offentliggøres for det enkelte høstår og kan findes på DLG’s hjemmeside (www.dlg.dk).

Der henvises i øvrigt til den indgåede aftale.

3. Levering

Leveringstid

DLG tilstræber at levering foretages inden for oplyste leveringstider. Oplyste samt generelt anførte leveringstider, f.eks. på hjemmeside, er dog alene vejledende.

Forsinket levering

Er der indgået aftale om levering på et bestemt tidspunkt, medfører forsinkelse med en leverance ikke ret for køberen til at annullere (og ej heller ophæve) den pågældende leverance, før køber ved skriftlig meddelelse til DLG har fastsat en rimelig frist for levering og angivet, at køber agter at annullere den pågældende leverance, såfremt levering ikke sker inden for denne fastsatte frist. Såfremt levering ikke er sket inden for den af køber fastsatte frist, er køber herefter berettiget til, ved skriftlig meddelelse til DLG, at annullere den pågældende leverance.

Køber kan ikke gøre andre krav, herunder krav om erstatning, gældende i tilfælde af forsinkelse.

Forsinkelse med én leverance giver ikke køber adgang til at annullere/hæve hverken tidligere eller senere leverancer.

Hvis forsinkelse ved levering skyldes købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

Levering af fast kvantum i en periode

Medmindre andet fremgår af parternes aftale, udgør den aftalte mængde et fast kvantum til successiv levering jævnt fordelt over den aftalte periode i henhold til de fastsatte vilkår og den aftalte pris.

Den aftalte mængde udgør det maksimale kvantum til levering, og et eventuelt større forbrug købes til gældende dagspris.

Aftages ikke successivt (jævnt fordelt over den aftalte periode) en mængde, som forholdsmæssigt svarer til den aftalte mængde, er DLG berettiget til at reducere restmængden forholdsmæssigt på grundlag af den allerede aftagne mængde.

Er der ved aftaleperiodens udløb aftaget mindre end den aftalte mængde, eller er køber ophørt med at aftage inden aftaleperiodens udløb, er DLG efter eget valg berettiget til:

1) at betragte restmængden som annulleret;

2) at lade restmængden forudfakturere til den aftalte pris; eller

3) at foretage differenceafregning for restmængden, således at køber for restmængden faktureres forskellen mellem den aftalte pris og gældende dagspris ved aftaleperiodens udløb/ophør af aftagelse.

Aftaleperioden og restkvantum i henhold til aftalen fremgår af den månedlige statusopgørelse.

Efterfølgende ændringer i købers produktionsforhold fritager ikke køber fra at aftage det aftalte kvantum.

Særligt om levering af færdigfoder

For færdigfoder til slagtesvin, søer og smågrise samt færdigfoder til fjerkræ og kalve kan det aftales, at der inden for en nærmere bestemt periode og i øvrigt i henhold til de fastsatte vilkår, herunder den aftalte pris, leveres en mængde foder svarende til købers forbrug i perioden. I givet fald skal dette udtrykkeligt fremgå af parternes aftale.

Ved "købers forbrug" forstås det fastsatte forbrug af foder i henhold til købers produktion på tidspunktet for aftaleindgåelsen. Efterfølgende ændringer i købers produktionsforhold fritager ikke køber for at aftage det fastsatte kvantum, idet den aftagne mængde dog kan afvige +/- 5 % i købers valg.

Er der ved aftaleperiodens udløb aftaget mindre end den fastsatte mængde, eller er køber ophørt med at aftage inden aftaleperiodens udløb, kan DLG gøre brug af de ovenfor nævnte 3 valg i relation til restmængden. Vælger DLG at foretage differenceafregning, skal der fra restmængden dog fradrages en mængde svarende til 5 % af det fastsatte kvantum.

4. Ejendomsret

Uanset at levering har fundet sted, forbeholder DLG sig ejendomsretten til det leverede, indtil betaling har fundet sted.

5. Oplagring hos DLG og lagerleje

For forudfakturerede mængder betales lagerleje efter gældende takster, indtil den oplagrede mængde er aftaget af køber. Oplysning om lagerleje kan rekvireres hos DLG.

6. Modtagekontrol, reklamation og mangler

Modtagekontrol og reklamation

Køber skal straks efter leverancen, og altid inden anvendelse, kontrollere følgesedlens indhold, at den bestilte mængde/vare er leveret og at leverancen i øvrigt, herunder kvalitetsmæssigt, er i overensstemmelse med det aftalte.

Såfremt dette ikke er tilfældet, er køber forpligtet til straks at give skriftlig meddelelse til DLG.

Gør køber ikke indsigelse senest 8 dage efter levering, kan der ikke senere reklameres over mangler ved leverancen.

Det er købers ansvar fra leveringstidspunkt at oplagre varer på en måde, så der ikke sker en kvalitetsforringelse af varerne. Det kan fx være forhindring af varmedannelse og beskyttelse mod fugt mv.

Mangelbeføjelser

DLG kan efter eget valg afhjælpe eventuelle mangler ved efterlevering/omlevering inden for rimelig tid eller ved at meddele køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Køber har ikke ret til yderligere mangelbeføjelser, såfremt DLG afhjælper manglerne ved efterlevering/omlevering eller meddeler køber et forholdsmæssigt afslag.

Såfremt DLG ikke foretager afhjælpning eller efterlevering/omlevering inden rimelig tid, kan køber annullere for så vidt angår den del af leverancen, der er mangelfuld. Mangler ved én leverance berettiger således ikke til annullation/ophævelse af hele aftalen. Køber kan ikke gøre brug af andre mangelbeføjelser.

7. Særligt for køb af foderstoffer

Læsseprøver

For foderstoffer kan bevis for mangler eller defekter samt heraf følgende produktskade på ting, herunder på dyr, alene føres ved læsseprøver udtaget og opbevaret af DLG og således ikke ved prøver udtaget af køber på egen hånd.

Læsseprøver af foderstoffer udtages af DLG inden levering. Læsseprøver kan lægges til grund for en kvalitetsmæssig vurdering ved kemisk analyse og vurdering af fysisk kvalitet, mens læsseprøver ikke kan lægges til grund i relation til bakteriologi, herunder salmonella.

Læsseprøver opbevares normalt i op til 2 måneder efter levering.

Råstofsammensætning

Alle varer leveres i henhold til foderstoflovgivningens regler om afvigelser/latituder fra den givne kvalitet.

Varen vil blive leveret med de ved aftaleperiodens begyndelse gældende indholdsgarantier for energi, råprotein, råfedt, aminosyrer, vitaminer og mineraler. Oplysninger herom kan rekvireres ved henvendelse til DLG.

Hvis handlen afvikles gennem flere enkeltstående salgsterminer, forbeholder DLG sig ret til ved overgang til ny salgstermin at ændre grænserne for overstående indholdsgarantier. I tilfælde af ændringer vil prisen blive reguleret forholdsmæssigt i op- eller nedadgående retning.

DLG forbeholder sig endvidere ret til at foretage justeringer i foderblandingerne og dermed ændringer i forhold til indholdsgarantierne, såfremt det er nødvendigt på grund af EU- eller regeringsindgreb eller andre forhold, som DLG ikke er herre over, eller såfremt Fælles Nordisk Fodervurderingssystem (NorFor) betinger en ændring eller tilpasning. I tilfælde af ændringer vil prisen blive reguleret forholdsmæssigt i op- eller nedadgående retning.

DLG kan ændre indholdet af de enkelte råvarer i foderblandinger inden for de grænser, der fastsættes for aftaleperioden. Oplysning herom kan rekvireres ved henvendelse til DLG.

Varmebehandlede råvarer

DLG opfordrer køber til at anvende råvarer, der er varmebehandlet mod salmonella. Såfremt køber ikke bestiller råvarer, der er varmebehandlet mod salmonella, er det købers fulde risiko og ansvar, hvis der er forekomst af salmonella i de leverede råvarer. Køber er således afskåret fra at gøre gældende, at den leverede råvare ikke er sund eller af sædvanlig handelskvalitet, og sælger kan ikke gøres ansvarlig for nogen form for tab, herunder dyrlægeudgifter, driftstab eller avancetab, som skyldes forekomst af salmonella i den leverede råvare. DLG er ikke forpligtet til at undersøge råvaren for salmonella på købers vegne, og DLG underretter ikke køber om prøveresultater vedrørende salmonella, som foreligger efter, levering har fundet sted, med mindre prøven viser, at råvaren må anses for farlig i henhold til gældende offentligretlige regler. Foranstående gælder i tillæg til, hvad der i øvrigt følger af disse handelsbetingelser om DLG's erstatningsansvar.

Fjerkræfoder

DLG har som medlem af DAKOFO tiltrådt regelsættet "God produktionspraksis for fremstilling af fjerkræfoder". Dette indebærer, at der ved konstatering af salmonella i foderfabrikkens procestrin eller i færdigvarer eller som led i egenkontrol mv., skal ske orientering herom til alle kunder, som har modtaget fjerkræfoder fra fabrikken siden den foregående kontrol. Orienteringen er således ikke ensbetydende med, at der er salmonella i de konkrete leverancer, som DLG har leveret, og det understreges derfor, at DLG ikke er ansvarlig for - hverken direkte eller indirekte - tab, der måtte opstå hos køber som følge af den modtagne orientering. Foranstående gælder i tillæg til, hvad der i øvrigt følger af disse handelsbetingelser om DLG's erstatningsansvar.

Kvægfoder

DLG har som medlem af DAKOFO tiltrådt en aftale indgået mellem DAKOFO, Landbrug & Fødevarer samt Kvæg og Mejeriforeningen, som har til formål at sikre, at indholdet i aflatoksin B1 i mælk ikke overstiger 2 ppb. Aftalen stiller blandt andet krav til fodermidler og foderblandinger, som er mere vidtgående end reglerne i lovgivningen.

Manglende iagttagelse af ovennævnte krav i forhold til konkrete leverancer er ikke ensbetydende med, at leverancerne er mangelfulde, og det understreges derfor, at DLG ikke er ansvarlig for - hverken direkte eller indirekte - tab, der måtte opstå hos køber som følge heraf. Foranstående gælder i tillæg til, hvad der i øvrigt følger af disse handelsbetingelser om DLG's erstatningsansvar.

Særligt for køb af sojaskrå og majs

Rapporteres der tilfælde af sojaskrå eller majs forurenet med ikke-godkendte GMO-sorter, eller er der opstået risiko for en sådan forurening, hvilket har bevirket, at importprisen på sojaskrå eller majs stiger, er DLG efter eget valg berettiget til enten at opkræve et yderligere beløb fra køber, svarende til merbetalingen afholdt af DLG, eller at annullere aftalen med køber helt eller delvist, uden at dette giver køber ret til erstatning eller anden form for kompensation.

DLG kan ikke gøres ansvarlig for tab - hverken direkte eller indirekte - som skyldes DLG's levering af sojaskrå eller majs forurenet med ikke-godkendte GMO-sorter, eller hvor der er risiko for at sojaskråen eller majsen indeholder ikke-godkendte GMO-sorter, ligesom køber ikke kan hæve aftalen, kræve forholdsmæssigt afslag i købesummen eller omlevering. Foranstående gælder i tillæg til, hvad der i øvrigt følger af disse handelsbetingelser om DLG's erstatningsansvar samt købers beføjelser i øvrigt.

I relation til køb af fodermajs har DLG i tilfælde af knaphed på majs med et lavt indhold af aflatoksin (under niveauet fastsat af branchen) ret til at annullere ordren/aftalen med køber helt eller delvist, uden at dette giver køber ret til erstatning eller anden form for kompensation. Foranstående gælder i tillæg til, hvad der i øvrigt følger af disse handelsbetingelser om DLG's erstatningsansvar.

Særligt for foder til non-GM (VLOG) produktion.

DLG overholder gældende lovgivning mht. markedsføring af genmodificerede afgrøder og organismer, hvor produkterne mærkes, når de indeholder eller er fremstillet af genmodificerede organismer.

For foderblandinger er kun foderblandinger markedsført som ”VLOG geprüft” egnede til non-GM produktion.

For øvrige foderprodukter vil det udtrykkeligt fremgå af indlægssedlen, når et produkt er produceret af eller med genmodificerede organismer (mærkningspligtige jf. forordning 1829 og 1830/2003)

Øvrige foderprodukter, der ikke er mærket som produceret af eller med genmodificerede organismer, er egnede til non-GM (VLOG) produktion ud fra retningslinjerne beskrevet af Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. (VLOG).

Køber bør altid gemme dokumentation i form af ordrebekræftelse med tilhørende handelsbetingelser samt indlægsseddel.

8. Særligt for køb af økologiske produkter

Ved DLG's salg af produkter betegnet "økologiske" er DLG, hvis produkterne ikke opfylder de nødvendige krav til at kunne blive betegnet som "økologiske", kun ansvarlig for evt. direkte dokumenterbare økonomiske tab, som køber måtte lide, og kun såfremt de pågældende forhold skyldes grov uagtsomhed hos DLG. DLG er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder tab som skyldes krav til omlægning eller lignende som følge af kundens anvendelse af de leverede produkter. Foranstående gælder i tillæg til, hvad der i øvrigt følger af disse handelsbetingelser om DLG's erstatningsansvar.

9. Særligt for køb af sædekorn

DLG's sædekorn er avlet under TystofteFondens kontrol i.h.t. Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om sædekorn og er således underkastet de i denne bekendtgørelse fastsatte garantier. DLG yder for leverancer af sædekorn, som ikke måtte opfylde kvalitetsnormerne, en godtgørelse efter Landbrugsstyrelsens erstatningsregler til den endelige forbruger. DLG er tilsluttet den frivillige ordning for udbetaling af erstatning. DLG kan ikke gøres ansvarlig for tab – hverken direkte eller indirekte tab – som skyldes levering af udsæd kontamineret med GMO. Foranstående gælder i tillæg til, hvad der i øvrigt følger af disse handelsbetingelser om DLG's erstatningsansvar. Tvistligheder om flyvehavre i leveret sædekorn skal afgøres efter bekendtgørelsen om flyvehavre.

10. Særligt for køb af planteværn

Planteværn forhandlet af DLG er mærket efter gældende forskrifter. Planteværn er afgiftsberigtiget efter gældende bestemmelser fra EU- og danske myndigheder. Køber skal betale sådanne afgifter som en del af planteværnets pris. Køber er pligtig til at behandle planteværn i overensstemmelse med de forskrifter, der er påtrykt emballagen eller oplyst/udleveret af DLG.

11. Særligt for køb af olie

DLG samarbejder med DCC energi, der er delvist ejet af DLG. Se de gældende handelsbetingelser for køb af dieselolie og fyringsolie hos DCC Energi.

12. Afgifter, valutareguleringer og andre indgreb

DLG forbeholder sig ret til at fakturere køber for fosfor- og/eller råvareafgifter m.v., som måtte blive pålagt en leverance.

I tilfælde af ændringer og/eller indførelse af (nye) importafgifter, EU-afgifter eller andre offentlige afgifter, hvor den pågældende afgift pålægges DLG, forbeholder DLG sig ret til at overvælte afgiften på køber. Tilsvarende gælder ved ændring og/eller indførsel af skatter, bidrag, gebyrer el. lign. samt i tilfælde af valutareguleringer.

Endvidere kan et beløb svarende til DLG's skønnede omkostninger tillægges prisen i tilfælde af indførsel af offentlige påbud eller forbud vedrørende varens indhold, behandling eller produktionsmetode.

13. Betaling/renteberegning

DLG's betalingsbetingelser er: "løbende halvmåned plus 12 dage".

Ved for sen betaling kan der pålægges rykkergebyr samt et kompensationsbeløb, ligesom der kan beregnes renter. Renteberegning sker i henhold til de til enhver tid af DLG fastsatte rentesatser. Rentesatsen udgør p.t. 18,5 % p.a. og tilskrives månedligt. Ændringer i rentesatsen informeres ved opdatering af nærværende handelsbetingelser samt ved angivelse af rentesatsen på kontoudtog. Oplysning om rykkergebyr og kompensationsbeløb kan rekvireres ved henvendelse til DLG.

Indbetalinger dækker forlods tilskrevne renter.

DLG er til enhver tid berettiget til at foretage en (fornyet) kreditvurdering af køber. Hvis købers forhold på tidspunktet for en (fornyet) kreditvurdering fører hertil, eller hvis der i øvrigt er indtrådt andre forhold af betydning for DLG’s vurdering af købers betalingsevne, er DLG for så vidt angår fremtidige leveringer berettiget til at kræve kontant betaling ved levering, herunder for leveringer i henhold til allerede indgåede kontrakter.

Ved udbetaling af tilgodehavender vil dette normalt ske elektronisk til kundens bank- eller girokonto.

14. Modregning

DLG samt ethvert selskab, der er koncernforbundet eller associeret med DLG, herunder men ikke begrænset til DLG Vet I/S og DCC Energi Danmark A/S, er berettiget til at foretage modregning af krav i eventuelle tilgodehavender hos DLG og/eller førnævnte selskaber. Eventuel modregning vil blive foretaget uden forudgående underretning. For yderligere oplysninger om modregning kontakt venligst DLG.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle krav mod DLG eller mod et med DLG koncernforbundet eller associeret selskab, med mindre modregningen er skriftligt anerkendt af DLG, ligesom køber ikke har ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

15. Erstatningsansvar

Nedenstående om erstatningsansvar for DLG gælder med forbehold for, hvad der i øvrigt følger i henhold til disse handelsbetingelser.

DLG er alene erstatningsansvarlig for skade eller tab som følge af mangler ved leverede produkter og produktskade forårsaget af en defekt ved leverede produkter, såfremt skaden eller tabet skyldes ansvarspådragende fejl eller forsømmelser fra DLG's side. Forvolder en af DLG leveret vare personskade som følge af en defekt ved varen, hæfter DLG alene i det omfang, dette følger af ufravigelige retsregler.

Det er en betingelse for DLG's erstatningsansvar, at køber nøje har fulgt DLG's og/eller producentens anvisninger.

DLG er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab af enhver art, der udspringer af rådgivning ydet af DLG samt markedsorienteringer eller vurderinger offentliggjort af DLG, f.eks. på DLG's hjemmeside.

DLG's erstatningsansvar kan i forhold til hvert enkelt tilfælde (skade/leverance) ikke overstige DKK 10 mio. - såvel i relation til produktansvar som et eventuelt mangelsansvar - og kan i relation til en enkelt køber på årsbasis ikke overstige DKK 20 mio.

I det omfang, DLG måtte blive pålagt erstatningsansvar overfor tredjemand, herunder produktansvar som følge af varer leveret til køber, er køber forpligtet til at holde DLG skadesløs for sådan skade eller tab, som DLG i henhold til disse handelsbetingelser ikke er erstatningsansvarlig for.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod DLG eller køber om erstatningsansvar i henhold til denne bestemmelse, skal vedkommende part straks underrette den anden part skriftligt herom.

Køber er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod DLG på grundlag af en produktansvarsskade.

Uanset at DLG måtte gøres ansvarlig overfor køber eller tredjemand i medfør af reglerne om produktansvar eller som følge af forsinket eller mangelfuld levering, er DLG ikke under nogen form ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, tab af goodwill, tabt fortjeneste og tab, som er opstået ved købers manglende kontraktmæssige opfyldelse af sine forpligtelser overfor tredjemand.

DLG er heller ikke ansvarlig for udgifter og tab forbundet med (hverken købers eller senere omsætningsleds) hjemtagelse/tilbagetrækning af et af køber solgt produkt, herunder hvor købers produkt er fremstillet ved brug af leverancer fra DLG.

Ovennævnte ansvarsbegrænsninger finder ikke anvendelse, såfremt disse er i strid med ufravigelig lovgivning, eller såfremt DLG har forårsaget skaden eller tabet forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

16. Øvrige betingelser

Force majeure

I tilfælde af force majeure eller andre årsager, hvorpå DLG ikke har indflydelse, herunder regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, offentlige forskrifter, beslaglæggelse, (lokale) strejker, blokader og/eller lockout, slowdown, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller (lokale) dårlige vejrforhold, udbrud af smitsomme dyresygdomme/-epidemier, vareknaphed, brand, (lokale) maskinnedbrud, (lokal) mangel på transportmidler, arbejdskraft, råvarer eller energi, krig, optøjer, terrorisme, uroligheder samt forsinkelser fra DLG's leverandørers side, forbeholder DLG sig ret til at stille opfyldelsen af ordren i bero så længe de pågældende omstændigheder helt eller delvist begrænser DLG's muligheder for levering set i forhold til tidspunktet for ordrens indgåelse, eller at annullere ordren helt eller delvist, uden at dette kan give anledning til erstatningskrav eller anden form for kompensation til køberen.

Forbud mod overdragelse af rettigheder og forpligtelser

Køber er uberettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtigelser i henhold til den afgivne ordre og de dermed aftalte vilkår til tredjemand.

Tvister

Med mindre andet specifikt følger af disse handelsbetingelser, skal alle tvister afgøres efter dansk ret, uanset at internationale privatretlige regler og lovvalgsregler måtte føre til anvendelsen af et andet lands ret.

Enhver tvist, som måtte opstå mellem DLG og køber relateret til tilbud, aftaler, ordrer/ordrebekræftelser, salg og leverancer i forbindelse med køb hos DLG, herunder, men ikke begrænset til, tvister vedrørende eksistens, gyldighed, fortolkning og opfyldelse, udfyldelse, efterlevelse, erstatning mv. skal afgøres ved Københavns Byret, idet parterne dog skal begære sagen henvist til Sø- og Handelsretten i København, hvis omstændighederne tilsiger, at sagen kan behandles for Sø- og Handelsretten.

Betingelserne kan også findes på DLG's hjemmeside.

September 2019.