Kontakt os
Marken / Gødning

Forebyg mangan-mangel med NPK-gødning

Mangan-mangel er et udbredt problem i det danske landbrug, og mange marker og afgrøder behandles mod mangan-mangel.
Forebyggelsen er traditionelt blevet udført som en blad-gødskning eller med en svovlsur kvælstofgødning, men kan med fordel suppleres med YaraMila 21-3-10 PROMANGAN.

Ved at benytte YaraMila 21-3-10 PROMANGAN tilføres afgrøden kvælstof, fosfor, kalium og magnesium samtidig med, at der forebygges mod manganmangel.

Mangan udsprøjtet på svækkede blade og planter i dårlig vækst udnyttes dårligt, hvorfor forebyggelse af mangel kan ske tidligere med mangan tilført med gødningen og optaget via rødderne.

Optagelse af mangan via rødderne og tilførsel af mangan med gødning er muligt, idet der omkring et gødningskorn er et surt miljø. I dette område vil mangan være tilgængeligt for planterødderne. Når mangan udsprøjtes på jorden, vil det hurtigt blive fastlåst i jorden. Det samme sker når ilt-indholdet i jorden er højt, hvorved mangan udfældes som brunsten. Denne risiko elimineres på grund af det sure miljø omkring gødningskornet.

Mangan fastlåses i jorden ved høje Rt (pH) og højt iltindhold i jorden. I en zone omkring gødningskornet er der et surt miljø med lavt pH, hvor det derfor er muligt for rødderne at optage mangan.

 

Poul Anker dyrker byg, hvede, raps og majs og har valgt at lave en ekstra forsikring mod mangan-mangel med den nye ProMangan. Herved forventer han at kunne spare en mangansprøjtning.

 

Mangan tilføres i takt med væksten

Fordelen ved at tilføre mangan via gødningen er, at mangan, som optages via rødderne, transporteres op og ud i hele planten. Så længe der er gødning at optage, vil der være forsyning til nye blade i takt med væksten.

Tilføres mangan via bladgødskning, transporteres det ikke rundt i planten, når det først er optaget i bladene, og nye og usprøjtede blade beskyttes dermed ikke.

Mangan i gødningen vil forebygge manganmangel fra tidlig vækststart, og er et godt supplement til udsprøjtning af mangan lidt senere i vækstsæsonen.

 

Landsforsøg med mangan

Manganholdig gødning er tidligere blevet testet i Landsforsøg i vår- og vinterbyg. Der blev i forsøgene opnået signifikante merudbytter som følge af mangantilførsel i NPK-gødning. Konklusionen af forsøgene var, at mangan i NPK-gødningen kan erstatte en manganbehandling.

 

Anbefaling

YaraMila 21-3-10 PROMANGAN anbefales til vår- og vinterbyg, men kan også bruges til opstart af vinterhvede.

I vinterbyg og vinterhvede er det især i det tidlige forår ved den første gødningstildeling, at mangan i gødningen forventes at have størst effekt.

I vårbyg tildeles gødningen før såning, som placering ved såning eller i kombination afhængig af såmaskinens kapacitet.

Mangan tilført via gødning suppleres med en udsprøjtning af mangan, såfremt manganmangel konstateres senere i vækstsæsonen.

Se mere i produktbladet