Kontakt os
Læs om DLG's handelsbetingelser, når du sælger til DLG.
Services

DLG's Handelsbetingelser - Salg til DLG

Anvendelse og aftaleindgåelse
Nedenstående generelle handelsbetingelser finder anvendelse ved salg til DLG a.m.b.a. ("DLG") i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

Aftale om salg til DLG indgås i form af skriftlig kontrakt mellem sælger og DLG eller ved DLG's fremsendelse af købs-/ordrebekræftelse til sælger.

Sporbarhed
Afgrøder, der modtages til videresalg eller forarbejdning, skal kunne spores mindst ét handelssted tilbage, jf. EU forordning 178/2002 af 28. januar 2002 (med efterfølgende ændringer). Dokumentation for sporbarhed skal af sælger kunne fremlægges for DLG. Kan sælger ikke fremlægge denne dokumentation, er DLG berettiget til at afvise varen/partiet.

Sælger skal kunne dokumentere, at varen/partiet er avlet af certificeret udsæd. Sælger skal også kunne dokumentere varens særlige status, fx økologisk afgrøde, energiafgrøde, særlig udsæd og lign. Ved levering af korn, frø eller andre afgrøder omfattet af EU forordning 178/2002 (med efterfølgende ændringer) kan dokumentation for sortens oprindelse ske ved enten fremvisning af faktura for indkøbt, certificeret udsæd eller for indbetalt forædlerafgift til Sammenslutningen af Danske Sortsejere.

Gode, sunde varer
Alle afgrøder leveret til DLG skal være gode og sunde. Er der ikke tale om gode, sunde varer, skal sælger give meddelelse herom inden levering til DLG (herunder hvis sælger har formodning herom).

Som eksempler på leverancer, der ikke kan betegnes som gode, sunde varer, kan nævnes leverancer med synlige eller begyndende spirer, muglugt, syrlig lugt, leverancer befængt med fusarier eller anden svampesygdom, mider, skadedyr m.m. Listen er ikke udtømmende.

Er der ikke tale om gode, sunde varer, er DLG berettiget til at afvise leverancen eller foretage et skønsmæssigt fastsat fradrag ved afregning over for sælger (fradraget kan fastsættes mængdemæssigt eller prismæssigt).
 
Bæredygtige afgrøder
Ved levering af bæredygtige afgrøder forudsættes det, at avleren opfylder betingelserne, der er anført i direktiv 2009/28/EF. Kan avleren dokumentere fuld overensstemmelse med de afkrydsede felter i bilaget 'Selvangivelse for Landbrug', opfylder avleren direktiv 2009/28/EF. 
 
Er avleren ikke i stand til at opfylde alle betingelser for at dyrke bæredygtige afgrøder, jf. direktiv 2009/28/EF, er avleren forpligtet til at informere DLG øjeblikkeligt og inden levering af afgrøderne, og afgrøderne vil blive klassificeret som ikke-bæredygtige. Ved salg af bæredygtige afgrøder til DLG, accepterer avleren samtidig muligheden for at blive auditeret af DLG og/eller et tredjeparts certificeringsbureau. Ifølge direktiv 2009/28/EF skal 2-3% af avlerne af bæredygtige afgrøder auditeres hvert år.

Økologiske afgrøder
Ved DLG's køb af økologiske afgrøder skal sælger inden levering dokumentere partiets økologiske status i form af Landbrugsstyrelsen økologierklæring for det pågældende høstår.

Leveringssted
Levering sker på det sted, som DLG har anvist, eller så tæt herpå, som kørefast vej/underlag tillader.

Leveringstidspunkt
Leveringsperioden fremgår af parternes aftale. Med mindre andet er aftalt vil den aftalte mængde blive aftaget efter DLG's valg inden for denne periode. DLG er ikke forpligtet til at aftage den aftalte mængde samlet, men kan efter DLG's valg aftage ad én eller flere gange. Ved levering hos DLG anses levering for sket på det tidspunkt, hvor partiet er blevet vejet og kørt til aflæsning. Er der aftalt levering på sælgers adresse eller på/ved sælgers mark, anses levering først for sket på tidspunktet, hvor partiet afhentes af DLG eller overgives til fragtfører.

Såfremt der er indgået flere aftaler for samme periode, skal levering af varer/partier i henhold til de enkelte aftaler anses at ske i følgende rækkefølge: I) først aftaler, hvor betalingen er forudkrediteret sælger (forudbetaling), og II) derefter øvrige aftaler, hvor oprettelsesdatoen er ældst i tid.

Uanset om levering har fundet sted, er DLG - inden aflæsning er sket - berettiget til at afvise et parti, såfremt betingelserne herfor i øvrigt er til stede, ligesom den af DLG efter levering foretagne prøveudtagning og vejning af det pågældende parti, jf. DLG's afregningsbetingelser, skal lægges til grund mellem parterne (sælger er berettiget til at overvære prøveudtagningen og vejningen, når den foretages).

Dispositionsret, ejendomsret og risikoens overgang
Når levering af varen/varepartiet er sket, eller når DLG har foretaget betaling for varen/varepartiet, kan DLG frit disponere herover, med mindre andet er aftalt.

Ved såvel hel som delvis forudafregning af en vare/et vareparti (dvs. hvor DLG betaler forud for varen/varepartiets levering til DLG), overgår ejendomsretten til varen/varepartiet i sin helhed til DLG, og sælger er fra dette tidspunkt forpligtet til holde varen/varepartiet separeret fra sælgers øvrige beholdninger af afgrøder m.v. samt sikre at varen/varepartiet er behørigt mærket som DLG's ejendom. Sælger er også uberettiget til at disponere over varen/varepartiet.

Indtil varen/varepartiet er leveret, henligger dette for sælgers regning og risiko. Risikoen for varen/varepartiets hændelige undergang overgår således først fra sælger til DLG på leveringstidspunktet.

Oplagring hos DLG og lagerleje
Levering til oplagring hos DLG betragtes som levering til senere salg til DLG med muligt efterfølgende køb af et tilsvarende parti, hvis sælger skulle vælge dette.

Sælger betaler lagerleje efter DLG's gældende regler, indtil endelig afregning har fundet sted, ligesom DLG indtil dette tidspunkt er berettiget til at foretage fradrag for svind, jf. DLG's afregningsbetingelser.

Transport
Alle transportomkostninger afholdes af sælger, med mindre andet skriftligt aftales, jf. i øvrigt DLG's gældende takster for transport.

Al transport udført af sælger skal ske på egne køretøjer, der er rengjorte og egnede til transport af foder og/eller konsumprodukter.

Transport foranlediget af sælger, men udført af 3.-part, må kun udføres af virksomheder, der er registreret hos Fødevarestyrelsen som foderstofvirksomhed med transportaktiviteter. Transportøren skal til enhver tid kunne dokumentere sporbarhed i transporten i form af logbog eller lignende.

Priser - Afregning

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms, men inklusive eventuelle andre afgifter og skatter.

Prisfastsættelse før høst af en fast mængde

Indgås før høst en aftale om sælgers levering af en fast mængde af den aftalte afgrøde den kommende høst, er DLG i tilfælde af sælgers manglende levering af den fulde, aftalte mængde berettiget til ved leveringsperiodens udløb at vælge mellem enten at betragte købet af den manglende mængde som annulleret eller at foretage differenceafregning herfor. Differenceafregning sker på grundlag af forskellen mellem den aftalte pris og gældende dagspris ved gyldighedsperiodens udløb beregnet i forhold til den manglende mængde, og DLG er berettiget til at oppebære et eventuelt forskelsbeløb i DLG's favør.

Leverer sælger mere end den aftalte mængde, oplægges den overskydende mængde hos DLG mod betaling af lagerleje og afregnes til dagspris på et af sælger fastsat tidspunkt (dog senest ved udløb af den aftalte gyldighedsperiode). Efter oplægning kan DLG disponere over den leverede mængde, uanset at denne endnu ikke er afregnet over for sælger.

Prisfastsættelse før høst af et givent areal
Indgås før høst en aftale med sælger om levering af afgrøder den kommende høst fra et fast areal, forpligter sælger sig til at levere hele avlen fra det kontraherede areal til DLG. Sælger er på intet tidspunkt berettiget til at ændre afgrøde på det kontraherede areal, medmindre sælger har indhentet forudgående skriftlig accept fra DLG. Dette gælder også i tilfælde af, at afgrøden udvintrer eller på anden måde beskadiges.

Medmindre andet aftales skriftligt, er det før høst alene muligt at indgå aftale om prissætning af en mængde svarende til indtil 75% af det forventede udbytte for arealet, hvilket beregnes på grundlag af det gennemsnitlige, regionale normaludbytte de forudgående 3 år. Prisfastsættelse før høst kan ske ad en eller flere gange. Ved indgåelse af aftale om prissætning før høst modtager sælger bekræftelse herpå ved hver prisfastsættelse.

Leverer sælger mere end den prissatte mængde, oplægges den overskydende mængde hos DLG mod betaling af lagerleje og afregnes til dagspris på et af sælger fastsat tidspunkt (dog senest ved udløb af den aftalte gyldighedsperiode). Efter oplægning kan DLG disponere over den leverede mængde, uanset at denne endnu ikke er afregnet over for sælger.

Leverer sælger mindre end den prissatte mængde, afregnes først en mængde svarende til den først skete prisfastsættelse, derefter afregnes en mængde svarende til den næstfølgende prisfastsættelse osv.

Prisfastsættelse efter høst
Indgås først efter høst en aftale mellem DLG og sælger om levering af afgrøder, oplægges leverede mængder hos DLG mod betaling af lagerleje og afregnes til dagsprisen på et af sælger fastsat tidspunkt (dog senest ved udløb af den aftalte gyldighedsperiode).

Grundlag for prisdannelse

Prisen for korn, raps og ærter er baseret på det prissystem, der gælder på aftaletidspunktet i henhold til EU-ordning. Ændres eller bortfalder dette system, inden afregning har fundet sted, og får dette væsentlig virkning for aftalen, påhviler det parterne uden ugrundet ophold at indlede genforhandling. Såfremt der ikke inden for rimelig tid opnås et for begge parter tilfredsstillende resultat, vil aftalen bortfalde, uden at parterne kan gøre krav gældende mod hinanden i den anledning. Såfremt levering har fundet sted ved aftalens bortfald, kan DLG foretage tilbagelevering i form af en afgrøde af samme art og kvalitet, som aftalen omhandlede.

Afgifter, valutareguleringer og andre indgreb

I tilfælde af ændringer og/eller indførelse af (nye) importafgifter, EU-afgifter eller andre offentlige afgifter, hvor den pågældende afgift pålægges DLG, forbeholder DLG sig ret til at reducere prisen svarende til afgiftsbeløbet for de købte varer. Tilsvarende gælder ved ændring og/eller indførelse af skatter, gebyrer, bidrag el. lign. samt i tilfælde af valutareguleringer.

Afregning - Afregningsbetingelser

Afregning (hvorved forstås opgørelse af købesummen for det pågældende parti) sker senest ved udløb af den gyldighedsperiode, som fremgår af parternes aftale. Partiet oplægges ved modtagelse og afregnes kronologisk efter modtagelses/analyseresultat kendes. Det gælder også ved en evt. konvertering til alternativ vare på kontraktmængden.

Afregning sker i henhold til DLG's til enhver tid gældende afregningsbetingelser, jf. bl.a. de heri indeholdte betingelser for opgørelse af kvantum, fastsættelse af kvalitet, betaling for foretagne analyser m.v.

Ansvarsbegrænsning

DLG er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab af enhver art, der udspringer af rådgivning samt markedsorienteringer eller vurderinger, som er offentliggjort af DLG, fx på DLG's hjemmeside. Desuden er DLG ikke erstatningsansvarlig for tidstab, driftstab, avancetab og andre indirekte tab.

Betaling
Ved levering, hvor der ikke sker oplagring hos DLG, sker betaling, med mindre andet er aftalt, løbende halvmåned plus 12 dage, efter at levering har fundet sted, dog tidligst når det endelige analyseresultat for partiet foreligger.

Ved oplagring hos DLG sker betaling, med mindre andet er aftalt, løbende halvmåned plus 12 dage efter det første af følgende tidspunkter: I) hvor sælger meddeler, at afregning skal ske eller II) ved DLG's levering til sælger af et tilsvarende parti.

For forudbetalte varer finder betaling sted på det nærmere aftalte tidspunkt, dog således at DLG maksimalt forudbetaler 75% af det i aftalen fastsatte beløb, medens den resterende del forfalder løbende halvmåned plus 12 dage, efter det endelige analyseresultat for partiet foreligger (og hvor endelig afregning således kan finde sted).

Modregning

DLG a.m.b.a. samt ethvert selskab, der er koncernforbundet eller associeret med DLG a.mb.a., herunder men ikke begrænset til DLG Vet I/S, DLG Service A/S, Dansk Fuels A/S og DCC Energi Danmark A/S, er berettiget til at foretage modregning af egne krav mod sælger i sælgers tilgodehavender hos DLG a.m.b.a. og/eller førnævnte selskaber. Evt. modregning vil blive foretaget uden forudgående underretning. For yderligere oplysninger om modregning kontakt venligst DLG.

Misligholdelse
Med mindre andet følger af disse betingelser, gælder dansk rets almindelige regler i tilfælde af misligholdelse, herunder ret til at hæve den indgåede aftale, samt til at kræve erstatning for eventuelle tab, så den ikke misligholdende part stilles svarende til, at aftalen var behørigt opfyldt.

Øvrige betingelser
Force majeure
I tilfælde af force majeure eller andre årsager, hvorpå DLG ikke har indflydelse, herunder regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, offentlige forskrifter, beslaglæggelse, (lokale) strejker, blokader og/eller lockout, slowdown, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller (lokale) dårlige vejrforhold, vareknaphed, brand, (lokale) maskinnedbrud, (lokal) mangel på transportmidler, arbejdskraft, råvarer eller energi samt krig, optøjer, terrorisme, uroligheder, forbeholder DLG sig ret til at annullere den indgåede aftale helt eller delvist, uden at dette kan give anledning til erstatningskrav eller anden form for kompensation til sælger.

Forbud mod overdragelse af rettigheder og forpligtelser

Sælger er uberettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen og de dermed aftalte vilkår til tredjemand.

Tvister
Alle tvister skal afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret, idet parterne dog skal begære sagen henvist til Sø- og Handelsretten i København, hvis omstændighederne tilsiger, at sagen kan behandles for Sø- og Handelsretten.

Særligt for "Handel i to trin" (Præmieaftaler)

Anvendelse
Aftaler vedrørende ”Handel i to trin” anvendes udelukkende til prissætning af kontrakter, hvor der sker fysisk levering af afgrøder i form af hvede eller raps. Aftale kan indgås i forbindelse med en kontrakt vedrørende en fast mængde eller et givent areal. 

Priser
Indgås en præmieaftale, baseres prisen på DLG præmie prisen og DLG Matif future prisen. 

DLG præmie prisen samt DLG Matif future prisen er noteret i danske kroner pr. 100 kg. ekskl. moms, afgifter og skatter. DLG Matif future prisen er baseret på DLG’s notering af relevante priser noteret på Euronext, mens DLG præmie prisen er udregnet som forskellen mellem DLG Matif future prisen og prisen ifølge DLG’s notering i det lokale marked. 
Notering af DLG Matif future prisen samt DLG præmie prisen foretages dagligt af DLG, og DLG bestræber sig på at justere priserne løbende i henhold til markedsudviklingen samt DLG's vurdering af likviditeten i markedet. Forskelle i priserne noteret på Euronext og DLG Matif future kan derfor forekomme.  

Prisfastsættelse af kontrakter
På tidspunktet for indgåelse af en præmieaftale fikseres enten DLG Matif future prisen eller DLG præmie prisen på grundlag af DLG's noteringer. Den fikserede pris vil fremgå af den fremsendte ordrebekræftelse. Ved henvendelse til DLG, jf. nedenfor, kan Sælger fra indgåelse af præmieaftalen og frem til udløbet af den aftalte frist bede DLG om at fiksere den tilbageværende pris – d.v.s. enten DLG Matif future prisen eller DLG præmie prisen – på grundlag af DLG's noteringer på tidspunktet for henvendelsen, og Sælger vil herefter modtage en opdateret ordrebekræftelse. Såfremt det er DLG præmie prisen, der blev fikseret ved indgåelse af præmieaftalen, og omfatter leveringskontrakten høst af et givent areal, har Sælger ved henvendelse til DLG, jf. nedenfor, mulighed for at bede om at få fikseret DLG Matif future prisen ad flere omgange for delmængder af kontrakten. Sælger vil i givet fald modtage en opdateret ordrebekræftelse fra DLG.

Såfremt der for den kontraherede mængde ikke er sket fiksering af både DLG Matif future prisen og DLG præmie prisen ved udløbet af den aftalte frist, er DLG berettiget til at fiksere den udestående pris – d.v.s. enten DLG Matif future prisen eller DLG præmie prisen – på grundlag af den sidste af DLG noterede pris på dagen for fristens udløb. Falder den pågældende dag i en weekend, på en helligdag eller på en af Euronexts lukkedage, vil prisfikseringen ske på grundlag af den sidste af DLG noterede pris den forudgående åbningsdag. DLG præmie prisen vil være baseret på differencen mellem den sidste af DLG's noteringer for henholdsvis DLG Matif future prisen og prisen ifølge DLG’s notering i det lokale marked, uanset om disse noteringer grundet særlige lukkedage for Euronext eller DLG måtte være sket forskellige dage.

Risiko
Sælger er indforstået med at indgå præmieaftaler om ”Handel i to trin” kan være behæftet med risiko for tab. DLG yder ikke investeringsrådgivning, og Sælger må derfor søge rådgivning om konkrete dispositioner hos egen rådgiver. DLG påtager sig ikke nogen forpligtigelse til at rette henvendelse til Sælger om udviklingen i markeds-, valuta- eller børsforhold, og det påhviler Sælger selv at holde sig orienteret herom. 

Handelstidspunkt

Aftaler om ”Handel i to trin” samt fiksering af priser kan kun indgås/ske med bindende virkning for DLG ved telefonisk henvendelse til DLG i tidsrummet mandag til fredag kl. 11.30-16, forudsat i øvrigt at DLG den pågældende dag har åbnet for handel.

(sidst opdateret 14/1-2019)