Kontakt os
Services

Generelle betingelser for Risk Management

1. Anvendelse

Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ("DLG") gælder for alle handler med produkterne RM Passiv Op, RM Aktiv Op, RM Aktiv Ned og RM Passiv Ned ("Risk Management Produkter") indgået mellem DLG og kunden.

Handler med Risk Management Produkter indgået mellem DLG og kunden noteres ikke på nogen inden- eller udenlandsk børs og omfattes ikke af et reguleret marked. Prisen aftales ved kontraktens indgåelse. DLG fastsætter prisen med udgangspunkt i de priser, som DLG kan opnå ved køb af tilsvarende produkter hos sin(e) samarbejdspartner(e), herunder INTL FC Stone Ltd.

2. Accept af risiko

Risk Management Produkter anvendes alene til risikostyring ved salg af afgrøder eller ved køb af foder og råvarer. Kunden er aldrig berettiget til at kræve fysisk levering af det underliggende aktiv.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

DLG yder ikke investeringsrådgivning til sine kunder, og kunden opfordres derfor til at søge rådgivning om konkrete dispositioner hos anden rådgiver. Kunden er eneansvarlig for alle konsekvenser ved handler med Risk Management Produkter. DLG påtager sig ikke nogen forpligtelse til at rette henvendelse til kunden om markeds-, valuta- eller børsforhold, idet det påhviler kunden selv at holde sig orienteret herom.

For visse Risk Management Produkter bestræber DLG sig imidlertid på én gang dagligt at gøre en markedsværdiopgørelse over kundens engagement tilgængelig for kunden, jf. nærmere herom nedenfor under "Markedsværdiopgørelse".

DLG er uden ansvar for skattemæssige konsekvenser for kunden af handler med Risk Management Produkter, som kunden har indgået, og opfordrer i den forbindelse kunden til selv at gøre sig bekendt med disse.

3. Engagementernes omfang

Kunden må kun indgå handler med Risk Management Produkter, der modsvarer kundens forbrug og/eller produktion i dennes landbrugsvirksomhed. Handler med Risk Management Produkter kan endvidere kun indgås i forbindelse med, at kunden har indgået en separat handel med DLG om køb eller salg af et fysisk produkt, og den pågældende handel med Risk Management Produkter kan ikke overstige den handlede mængde i den fysiske handel.

4. Indgåelse af handler med Risk Management Produkter

Når en handel med Risk Management Produkter er indgået mellem DLG og kunden, modtager kunden en ordrebekræftelse. Kunden forpligter sig til straks efter at have modtaget den skriftlige ordrebekræftelse at gennemlæse denne nøje og sikre sig, at indholdet af ordrebekræftelsen stemmer overens med den indgåede aftale.

5. Handelstidspunkt og velfungerende marked

Handler med Risk Management Produkter kan kun indgås inden for DLG's almindelige ekspeditionstid og kun under forudsætning af, at der er et velfungerende marked (som defineret nedenfor). DLG har ingen pligt til at indgå aftaler med kunden.

Et velfungerende marked findes, når DLG kan indgå aftale om køb og/eller lukning af et produkt, som svarer til det pågældende Risk Management Produkt, hos sin(e) samarbejdspartner(e), herunder INTL FC Stone Ltd.

6. Priser

DLG fastsætter dagligt indikerede priser for Risk Management Produkter. Disse justeres løbende i henhold til de priser, DLG kan opnå ved køb af tilsvarende produkter hos sin(e) samarbejdspartner(e), herunder INTL FC Stone Ltd. Den for en handel gældende pris fremgår af ordrebekræftelsen og kan således afvige fra den senest indikeret pris.

7. Betaling, rente og omkostninger

Medmindre andet aftales i forbindelse med indgåelse af aftale om Risk Management Produkter, skal betaling ske i henhold til DLG’s generelle betalingsbetingelser: løbende halvmåned plus 12 dage.

Ved indgåelse af aftale om Risk Management Produkter til risikostyring af Kundens salg af afgrøder til DLG, kan det i stedet aftales, at betaling for Risk Management Produktet skal ske i følgende 2 rater:

1. rate: 3 kr. pr. 100 kg. forfalder til betaling løbende halvmåned plus 12 dage regnet fra tidspunktet for indgåelse af aftale om Risk Management Produktet.

2. rate: Restbeløbet forfalder til betaling på det tidligste af følgende tidspunkter: (i) Ved afregning af den underliggende afgrødekontrakt, eller (ii) Ved afregning i forbindelse med lukning af Risk Management Produktet i henhold til punkt 10-11.

Ved indgåelse af aftale om Risk Management Produkter til risikostyring af Kundens køb af foder/råvarer hos DLG kan det i stedet aftales, at betaling for Risk Management Produktet skal ske i følgende 4 rater:

1. rate: 25% af kontraktsummen forfalder til betaling løbende halvmåned plus 12 dage regnet fra tidspunktet for indgåelse af aftale om Risk Management Produktet.

2. rate: 25% af kontraktsummen forfalder til betaling løbende halvmåned plus 12 dage regnet fra begyndelsen af den første ulige måned i foder-/råvareterminen for den underliggende kontrakt.

3. rate: 25% af kontraktsummen forfalder til betaling løbende halvmåned plus 12 dage regnet fra begyndelsen af den anden ulige måned i foder-/råvareterminen for den underliggende kontrakt.

4. rate: 25% af kontraktsummen forfalder til betaling løbende halvmåned plus 12 dage regnet fra begyndelsen af den tredje ulige måned i foder-/råvareterminen for den underliggende kontrakt.

Såfremt der sker lukning af Risk Management Produktet i henhold til punkt 10-11, forinden der er sket betaling af 2. rate, 3. rate og/eller 4. rate, har DLG ret til at foretage afregne det til enhver tid værende restbeløb samtidigt med afregningen af Risk Management Produktet.

Ved for sen betaling kan der pålægges et rykkergebyr, ligesom der kan beregnes morarenter. Renteberegning sker i henhold til de til enhver tid af DLG fastsatte rentesatser. Rentesatsen udgør p.t. 18,5 % p.a. og tilskrives månedligt. Ændringer i rentesatsen informeres ved opdatering af nærværende generelle betingelser samt ved angivelse af rentesatsen på kontoudtog. Oplysning om rykkergebyr kan rekvireres ved henvendelse til DLG.

Indbetalinger dækker forlods tilskrevne renter. Ved udbetaling af tilgodehavender vil dette normalt ske elektronisk til kundens bank- eller girokonto. Såfremt udbetaling ved check ønskes, kan der pålægges et checkgebyr.

Gevinster og tab afregnes i henhold til ovennævnte betalingsbetingelser og som anført under "Slutafregning og modregning".

Oversigt over de i disse betingelser omtalte gebyrer, omkostninger og renter kan rekvireres ved henvendelse til DLG.

8. Registrering af aftaler og løbende konto

Kundens indgåede aftaler registreres på kundens konto hos DLG og indgår på den månedlige statusopgørelse over engagementet med DLG.

Til brug for afregning af gevinster, tab, omkostninger og gebyrer vedrørende indgåelse, registrering, administration og lukning af handler med Risk Management Produkter benyttes den ovenfor anførte konto. DLG bemyndiges til at kreditere/debitere den pågældende konto med beløb som ovenfor anført.

DLG er bemyndiget til - såfremt der handles i anden valuta end danske kroner - at foretage omveksling af de pågældende beløb til danske kroner samt at kreditere/debitere kundens konto for de omvekslede beløb. Omveksling sker på baggrund af de på handelstidspunktet for DLG gældende valutakurser.

9. Markedsværdiopgørelse

DLG bestræber sig på én gang dagligt at udarbejde en markedsværdiopgørelse over Risk Management Produkter, som gøres tilgængelig for kunden på DLG’s kundeportal. Opgørelsen er kun vejledende, og kunden kan ikke støtte ret på denne over for DLG. DLG kan alene gøre markedsværdiopgørelser tilgængelige på dage, hvor der er et velfungerende marked.

Kunden kan rekvirere en bindende markedsværdiopgørelse for produkterne ved henvendelse til DLG. En bindende markedsværdiopgørelse kan kun rekvireres inden for DLG's almindelige ekspeditionstid og kun under forudsætning af, at der er et velfungerende marked.

10. Lukning af handler med Risk Management Produkter

Med mindre andet aftales med DLG eller følger af nærværende betingelser, vil en handel med et Risk Management Produkt automatisk blive lukket ved den fastsatte termins udløb.

11. Lukning af Risk Management Produkter forud for termin

Ved henvendelse til DLG har kunden mulighed for at lukke et Risk Management Produkt i løbet af aftaleperioden frem til den dag, hvor den for produktet fastsatte termin udløber.

Lukning af Risk Management Produkter forud for termin kan alene ske på hverdage inden for tidsrummet kl. 14.30-16.00 og kun under forudsætning af, at der er et velfungerende marked. For RM Passiv Op og RM Passiv Ned gælder desuden, at disse kun kan lukkes forud for termin mod betaling af et adm. gebyr på 0,75 kr./100 kg.

Når DLG har modtaget en anmodning fra kunden om at lukke et Risk Management Produkt forud for termin, modtager kunden en bekræftelse på lukningen. Kunden forpligter sig til straks efter at have modtaget den skriftlige bekræftelse på lukningen at gennemlæse denne nøje og sikre sig, at indholdet af bekræftelsen stemmer overens med den indgåede aftale om lukning. Hvis kunden ikke mener, at bekræftelsen stemmer overens med den indgåede aftale om lukning, skal kunden straks efter modtagelsen rette henvendelse til DLG.

12. Slutafregning og modregning

Såfremt slutafregning udviser en saldo i kundens favør, krediteres beløbet kundens konto hos DLG. Beløbet kan af DLG uden varsel modregnes i ethvert andet krav, som DLG - eller ethvert selskab, der er koncernforbundet eller associeret med DLG - har mod kunden, uanset om kravet er forfaldet, betinget og i samme valuta.

13. Afgifter, valutareguleringer og andre indgreb

I tilfælde af ændringer og/eller indførelse af afgifter, EU-afgifter eller andre offentlige afgifter forbeholder DLG sig ret til hos kunden at opkræve de beløb, der modsvarer omkostninger til dækning heraf.

Tilsvarende forbeholder DLG sig ret til hos kunden at opkræve beløb, der dækker DLG's omkostninger i tilfælde af indførsel af øvrige former for afgifter, skatter, bidrag el. lign samt i tilfælde af offentlige påbud eller forbud.

14. Overdragelse til tredjemand

Handler med Risk Management Produkter kan ikke overdrages til tredjemand af kunden.

15. Erstatningsansvar

DLG er kun erstatningsansvarlig, hvis DLG på grund af groft uforsvarlige fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt.

DLG er endvidere ikke erstatningsansvarlig for skade eller tab, der skyldes nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er DLG selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne;

• svigt i DLG's strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking),

• strejke, lock-out, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af DLG selv eller dets organisation, og uanset konfliktens årsag; det gælder også, når konflikten alene rammer dele af DLG, eller

• andre omstændigheder, der er uden for DLG's kontrol.

DLG's erstatningsansvar kan aldrig overstige DKK 100.000 pr. handel.

Ovennævnte ansvarsbegrænsninger finder ikke anvendelse, hvis disse er i strid med ufravigelig lovgivning.

16. Øvrige

DLG kan til enhver tid ændre nærværende betingelser med virkning for fremtidige handler med Risk Management Produkter.

17. Lovvalg og værneting

Alle tvister opstået i relation til handler med Risk Management Produkter skal afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret, idet parterne dog skal begære sagen henvist til Sø- og Handelsretten i København, hvis omstændighederne tilsiger, at sagen kan behandles for Sø- og Handelsretten.

Revideret den 28. oktober 2019.