Kontakt os
Services

Generelle betingelser for Risk Management

1. Anvendelse
Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ("DLG") gælder for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance Active, Confidence Max Opti, Opportunity Active, Secure Comfort, Secure Max, RM Passiv Op, RM Passiv Op H2T, RM Aktiv Op, RM Aktiv Ned og RM Passiv Ned ("Risk Management Produkter") indgået mellem DLG og kunden.

Handler med Risk Management Produkter indgået mellem DLG og kunden noteres ikke på nogen inden- eller udenlandsk børs. Kunden accepterer således, at handler med Risk Management Produkter sker uden for et reguleret marked. Prisen aftales ved kontraktens indgåelse. DLG fastsætter prisen med udgangspunkt i de priser, DLG kan opnå ved køb af tilsvarende produkter hos FCstone INTL eller Cargill Financial Services Europe Limited.

2. Accept af risiko

Risk Management Produkter anvendes alene til risikostyring ved salg af afgrøder eller ved køb af foder og råvarer. Kunden er aldrig berettiget til at kræve fysisk levering af det underliggende aktiv.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

DLG yder ikke investeringsrådgivning til sine kunder, og kunden opfordres derfor til at søge rådgivning om konkrete dispositioner hos anden rådgiver.

Kunden er eneansvarlig for alle konsekvenser ved handler med Risk Management Produkter. DLG påtager sig ikke nogen forpligtelse til at rette henvendelse til kunden om markeds-, valuta- eller børsforhold, idet det påhviler kunden selv at holde sig orienteret herom. For visse Risk Management Produkter bestræber DLG sig imidlertid på én gang dagligt at gøre en markedsværdiopgørelse over kundens engagement tilgængelig for kunden, jf. nærmere herom nedenfor under "Markedsværdiopgørelse".

DLG er uden ansvar for skattemæssige konsekvenser for kunden af handler med Risk Management Produkter, som kunden har indgået, og opfordrer i den forbindelse kunden til at gøre sig bekendt med disse.

3. Engagementernes omfang

Handler med Risk Management Produkter kan indgås i forbindelse med, at kunden har indgået en separat handel med DLG om køb eller salg af et fysisk produkt, og den pågældende handel med Risk Management Produkter kan ikke overstige den handlede mængde i den fysiske handel.

Kunden må ikke indgå handler med Risk Management Produkter, der overstiger kundens forbrug og/eller produktion i kundens landbrugsvirksomhed. Handler med Risk Management Produkter kan kun indgås i forbindelse med, at kunden har indgået en separat handel med DLG om køb eller salg af et fysisk produkt, og den pågældende handel med Risk Management Produkter kan ikke overstige den handlede mængde i den fysiske handel.

4. Indgåelse af handler med Risk Management Produkter
Når en handel med Risk Management Produkter er indgået mellem DLG og kunden, modtager kunden en ordrebekræftelse. Kunden forpligter sig til straks efter at have modtaget den skriftlige ordrebekræftelse at gennemlæse denne nøje og sikre sig, at indholdet af ordrebekræftelsen stemmer overens med den indgåede aftale.

5. Handelstidspunkt og velfungerende marked
Handler med Risk Management Produkter kan kun indgås inden for DLG's almindelige ekspeditionstid og kun under forudsætning af, at der er et velfungerende marked (som defineret nedenfor). DLG har ingen pligt til at indgå aftaler med kunden.

Et velfungerende marked findes, når DLG kan indgå aftale om køb og/eller lukning af et produkt, som svarer til det pågældende Risk Management Produkt, hos FCstone INTL eller Cargill Financial Services Europe Limited, hvilket forudsætter, at følgende betingelser er opfyldt:

1. den pågældende børs er åben for handel med det underliggende aktiv,
2. der ikke er begrænset udbud eller efterspørgsel,
3. det er muligt at indhente en pris, eller de oplysninger, der skal bruges for at fastlægge en pris, på future-kontrakter vedrørende det underliggende aktiv fra den pågældende børs,
4. den pågældende børs ikke i væsentlig grad har begrænset eller suspenderet handlen, og
5. det er muligt at afvikle positioner, der afvikles kontant.

6. Priser
Priser på Risk Management Produkter fastsættes dagligt af DLG og justeres løbende i henhold til de priser, DLG kan opnå ved køb af tilsvarende produkter hos FCstone INTL eller Cargill Financial Services Europe Limited.

7. Betaling, rente og omkostninger
DLG's betalingsbetingelser er "netto kontant, med rettidig betaling løbende halvmåned plus 12 dage".

Ved for sen betaling kan der pålægges et rykkergebyr, ligesom der kan beregnes morarenter. Renteberegning sker i henhold til de til enhver tid af DLG fastsatte rentesatser.

For gæld, der er mere end tre måneder gammel i forhold til faktureringsdagen, beregnes ekstrarente som tillæg til den ovenfor anførte renteberegning. Ekstrarenten udgør den til enhver tid af DLG fastsatte rentesats herfor.

Indbetalinger dækker forlods tilskrevne renter. Ved udbetaling af tilgodehavender vil dette normalt ske elektronisk til kundens bank- eller girokonto. Såfremt udbetaling ved check ønskes, kan der pålægges et checkgebyr.

Gevinster og tab afregnes i henhold til DLG's betalingsbetingelser og som anført under "Slutafregning og modregning".

Oversigt over de i disse betingelser omtalte gebyrer, omkostninger og renter kan rekvireres ved henvendelse til DLG. 

8. Registrering af aftaler og løbende konto
Kundens indgåede aftaler registreres på kundens konto hos DLG og indgår på den månedlige statusopgørelse over engagementet med DLG.

Til brug for afregning af gevinster, tab, omkostninger og gebyrer vedrørende indgåelse, registrering, administration og lukning af handler med Risk Management Produkter benyttes den ovenfor anførte konto. DLG bemyndiges til at kreditere/debitere den pågældende konto med beløb som ovenfor anført.

DLG er bemyndiget til - såfremt der handles i anden valuta end danske kroner - at foretage omveksling af de pågældende beløb til danske kroner samt at kreditere/debitere kundens konto for de omvekslede beløb. Omveksling sker til de af Nationalbanken fastsatte valutakurser.

9. Markedsværdiopgørelse
DLG bestræber sig på én gang dagligt at udarbejde en markedsværdiopgørelse over Aktiv Produkter (som defineret nedenfor under "Lukning af handler med Risk Management Produkter") tilgængelig for kunden. Opgørelsen er kun vejledende, og kunden kan ikke støtte ret på denne over for DLG. DLG kan alene gøre markedsværdiopgørelser tilgængelige for kunden på dage, hvor der er et velfungerende marked.

Kunden kan rekvirere en bindende markedsværdiopgørelse for aktiv-produkterne ved henvendelse til DLG. En bindende markedsværdiopgørelse kan kun rekvireres inden for DLG's almindelige ekspeditionstid og kun under forudsætning af, at der er et Velfungerende Marked.

10. Sikkerhedsstillelse
Der kræves ved indgåelsen af handler med Risk Management Produkter som udgangspunkt ikke sikkerhedsstillelse fra kunden.

11. Lukning af handler med Risk Management Produkter
Indgåede handler med Risk Management Produkter kan alene bringes til ophør efter aftale med DLG, medmindre andet følger af nærværende betingelser.

Alle omkostninger og gebyrer i forbindelse med lukning af handler med Risk Management Produkter afholdes af kunden.

11.1 Specielt for lukning af Risk Management Produkter forud for termin
Alle Risk Management Produkter kan kunden lukke når som helst i aftaleperioden frem til den dag, hvor produktet har termin ved henvendelse til DLG. Lukning af Aktiv Produkter forud for termin kan alene ske inden for tidsrummet 14.30-16.00 og kun under forudsætning af, at der er et velfungerende marked. Passiv Produkter Secure Max Opti, Confidence Max Opti, RM Passiv Op, RM Passiv Op H2T og RM Passiv Ned kan lukkes før tid mod betaling af et adm. gebyr på 0,75 kr/100 kg. Secure Max og Secure Comfort kan lukkes før tid mod betaling af et adm. gebyr på 0,50 kr/100 kg. For sidstnævnte to produkter er dette adm. gebyr gældende t.o.m. 1. juli 2015. 

Når DLG har modtaget en anmodning fra kunden om at lukke et Aktiv Produkt forud for termin, modtager kunden en bekræftelse på lukningen. Kunden forpligter sig til straks efter at have modtaget den skriftlige bekræftelse på lukningen at gennemlæse denne nøje og sikre sig, at indholdet af bekræftelsen stemmer overens med den indgåede aftale om lukning. Hvis kunden ikke mener, at bekræftelsen stemmer overens med den indgåede aftale om lukning, skal kunden straks efter modtagelsen rette henvendelse til DLG.

11.2 Specielt for lukning af Risk Management Produkter ved termin
Hvis ikke kunden lukker en kontrakt om et Risk Management Produkt forud for termin udløber denne automatisk ved terminen, hvorefter kunden får tilsendt en bekræftelse af lukningen. Kunden forpligter sig til straks efter at have modtaget den skriftlige bekræftelse på lukningen at gennemlæse denne nøje og sikre sig, at indholdet af bekræftelsen stemmer overens med den indgåede aftale. Hvis kunden ikke mener, at bekræftelsen stemmer overens med den indgåede aftale, skal kunden straks efter modtagelsen rette henvendelse til DLG.

12. Slutafregning og modregning
Enhver forpligtelse forbundet med enkelte eller samtlige handler med Risk Management Produkter indgået mellem DLG og kunden kan ved slutafregning nettes, hvis kunden misligholder en handel med Risk Management Produkter, tages under insolvensbehandling, herunder tages under rekonstruktionsbehandling, eller der hos kunden bliver foretaget udlæg i en fordring med relation til en aftale, der er omfattet af disse betingelser.

Såfremt slutafregning udviser en saldo i kundens favør, krediteres beløbet kundens konto hos DLG. Beløbet kan af DLG uden varsel modregnes i ethvert andet krav, DLG har mod kunden, uanset om kravet er forfaldet, betinget og i samme valuta.

En evt. efterbetaling udbetales til kunden efter udløb af aftaleperioden i forbindelse med månedlig fakturering.

13. Afgifter, valutareguleringer og andre indgreb
I tilfælde af ændringer og/eller indførelse af afgifter, EU-afgifter eller andre offentlige afgifter forbeholder DLG sig ret til hos kunden at opkræve de beløb, der modsvarer omkostninger til dækning heraf.

Tilsvarende forbeholder DLG sig ret til hos kunden at opkræve beløb, der dækker DLG's omkostninger i tilfælde af indførsel af øvrige former for afgifter, skatter, bidrag el. lign samt i tilfælde af offentlige påbud eller forbud.

14. Overdragelse til tredjemand
Handler med Risk Management Produkter kan ikke overdrages til tredjemand.

15. Erstatningsansvar
DLG er kun erstatningsansvarlig, hvis DLG pga. groft uforsvarlige fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt.

Selv på de områder, hvor der måtte gælde et strengere ansvar, er DLG ikke ansvarlig for skade eller tab, der skyldes:

1. nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er DLG selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne.
2. svigt i DLG's strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk, herunder computervirus og -hacking.
3. strejke, lock-out, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af DLG selv eller dets organisation, og uanset konfliktens årsag og uanset konflikten kun rammer dele af DLG, eller
4. andre omstændigheder, der er uden for DLG's kontrol. DLG's erstatningsansvar kan ikke overstige DKK 100.000.

Ovennævnte ansvarsbegrænsninger finder ikke anvendelse, hvis disse er i strid med ufravigelig lovgivning.

16. Øvrige
DLG kan til enhver tid ændre nærværende betingelser med virkning for fremtidige handler med Risk Management Produkter.

17. Lovvalg og værneting
Alle tvister opstået i relation til handler med Risk Management Produkter skal afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret, idet parterne dog skal begære sagen henvist til Sø- og Handelsretten i København, hvis omstændighederne tilsiger, at sagen kan behandles for Sø- og Handelsretten.