Kontakt os
Følg med i DLG's markedsorienteringer om korn, raps og soja
Foder / Risk Management / Markedsorientering
10. maj 2021

DLG Markedsorientering

Vi udarbejder løbende en markedsorientering om skiftevis korn, raps og soja, så du kan følge med i, hvad der rører sig på verdensmarkedet.

Markedsorientering rapsfrø - den 7. maj 2021

Af Jens Briand Thomsen, trader DLG

Raps komplekset

Denne uge fortsatte prisstigningerne med udelukkende grønne tal på Matif, hvor den stigende tendens blev bekræftet i går torsdag, da August21 lukkede med et plus på 18,25 EUR på dagen. De supporterende historier fortsætter med at præge markedet, som i øjeblikket er drevet af stigninger på de vegetabilske olier. Hvor Kina i går torsdag kom tilbage med købsinteresse efter at have holdt fem dages ferie i forbindelse med deres ”International Labor Day”. 

I Danmark ser rapsplanterne sunde og raske ud, hvor nedbør den seneste uge har været profitabel for afgrøderne. Rapsen har startet sin blomstring og mere end halvdelen af blomsterne er nu gule, hvor det varmere vejr i udsigterne den kommende uge forventes at hjælpe godt på vej til fuld blomstring. 
Generelt ser rapsen godt ud i det meste af Nordeuropa, hvor den længere mod syd har været ramt af lave temperaturer under blomstring, og det forventes at både udbytte og areal bliver tabt. UK, Frankrig, Holland og det sydvestlige Tyskland har ikke fået del i den seneste uges nedbør og håber derfor på nedbør i de kommende vejrudsigter. 

EU-27’s udbud/efterspørgsel viser, at behovet for at importere frø er det højeste i mange år. På trods af at produktionen forventes til 16.33 mio. tons mod sidste års 15.6 mio. tons. Men dog stadig væsentligt lavere, end hvis vi ser tre-fem år tilbage, hvor produktionen lå på 18-20 mio. tons. Forbruget har ligget fast omkring 22-24 mio. tons og givet et behov for import på omkring 4-5 mio. tons. I høsten 20 og 21 forventes importbehovet at ligge på hhv. 6 og 6.7 mio. tons pga. lav produktion. Forbruget har også taget et lille dyk i 2020, men forventes at komme tilbage på omkring 23 mio. tons til høst 2021. 

Importen kommer hovedsageligt fra Australien, Ukraine og Canada. De canadiske lagre estimeres til kun 0.9 mio. tons, som er det laveste i otte år - mod sidste års 3.1 mio. tons. Den canadiske Canola på børsen i Winnipeg er siden starten af april steget med 40 % på gammelhøst og 24 % på ny høst. Dette har givet de canadiske landmænd incitament til at øge arealerne med Canola, og de seneste estimater fra StatCan viser også en forventet stigning i arealerne med 4 %, og det vender således de sidste fem års faldende arealer med Canola. Starten på såningen, som plejer at ligge i slut april, lader dog vente på sig, pga. mangel på nedbør. Høsten plejer at foregå i september-oktober.  

Vegetabilske olie

Stærkere palmeolie med 8 % stigninger de sidste to dage i Malaysia efter Kina kom tilbage fra ferie og support fra høj efterspørgsel på sojaolie, er hvad der driver de vegetabilske olier i øjeblikket. Gode amerikanske crush marginer holder tempoet højt og holder udbud/efterspørgsels-situationen på bønner stram. Etableringen af sojabønner i USA skrider fint fremad og blev mandag d. 3. maj estimeret som værende 24 % færdig, hvilket er foran sidste år og den seneste uges vejr forventes at øge fremgangen. Soja arealerne er i konkurrence med majsen som i løbet af april måned er steget med 24 % på CBOT pga. tørt vejr i Brasilien, hvilket truer deres ”Second crop” majs, som såes efter, at de har høstet sojabønnerne og som normalvis kan nå at høste to afgrøder på et år i de tidlige områder.  

Forventning

Mulige korrektioner på kortsigt, men på længere sigt forventer vi fortsat stigende priser på baggrund af udbud/efterspørgelsessituationen i Europa.

 


Ansvarsfraskrivelse

”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”
 

Markedsorientering korn - den 6. maj 2021

Af Niels Vesterlund, trader DLG

De sidste to uger i april har været meget volatile i et intenst vejrmarked baseret på forskellige scenarier i flere af verdens største kornproducerende områder. 

  • Vesteuropa har været plaget af koldt vejr og nattefrost i særdeleshed. Det er klart, at frugt- og vin- avlerne i Frankrig er hårdt ramt. Konsekvenserne for raps er det for tidligt at kommentere på, men i Danmark er blomstringen mindst to uger forsinket, og andre afgrøder er også bagud. Foreløbig skønnes plantekonditionen i Frankrig som god, selv om skønnene for de to bedste kategorier i sidste uge er nedjusteret med 4-5 % til 81/82 %, men er fortsat markant højere end samme tidspunkt sidste år, samt også bedre end gennemsnittet for de sidste fem år. Majssåning i Europa skrider fremad og er i Frankrig pr 3. maj tæt på tilsået. Generelt savner Central- og Nordeuropa nedbør. Oven på sidste års lille kornproduktion i Europa har markedet et skarpt fokus på, at EU+UK kommer tilbage til ”normal” produktion.
  • Omkring Sortehavet skønnes afgrøderne også i god kondition. Der har været nogen udvintring af vinterhvede, men relativt vådt forårsvejr har forhindret rettidig om- eller isåning til vårhvede.
  • USA har været ramt af historisk polarkulde, som primært har ramt de store områder med vårhvede op mod grænsen til Canada (Dakota-starterne i særdeleshed). Grundlæggende burde de tørre forhold give god mulighed for såarbejde, men bekymringerne for udbyttetab, i de værdifulde vårhveder med højt protein, bider sig fast. I det centrale Midtvesten er majssåning i fuld gang og ved indgangen til maj skønnes 50 % af de forventede majsarealer tilsået, og er på niveau med samme tid sidste år.
  • Brasiliens majsområde med majs som dobbelthøst efter soja, er for tiden verdens brændpunkt m.h.t. kritiske vækstbetingelser. Høsten af soja blev forsinket med op til en måned pga. af for meget regn, og nu er man sæsonmæssigt i de uger, hvor det traditionelt kniber med regn, og p.t. er vejrudsigterne tørre. Dette område er forventet at producere op imod 73 mio. tons majs i de kommende 3-4 måneder og er normalt hovedleverandøren af majs til verdensmarkedet i månederne juli til september.

Der har været god ammunition til markedet, der i forvejen har været nervøst pga. af stor efterspørgsel fra verdensmarkedet (i første række fra Kina), og udsigten til fald i overgangsbeholdningerne efter høst ’20/21. Der er ingen grund til at tro, at verdens forbrug ikke fortsætter med at stige også i næste høstår, dermed er der behov for øget produktion i mindst samme størrelse for, at verdens overgangsbeholdninger forbliver tæt på uforandret. 

I vores lokale marked i Danmark/Nordeuropa samler fokus sig om gammel høst. Mange kornproducenter har for længst taget sæsonens høje kornpriser til sig og de skønnes på nuværende tidspunkt at være usædvanligt langt med salget. På forbrugssiden er det mere uklart i hvilket omfang, man har håbet på afmatning i prissætningen frem mod ny høst, og om der gemmer sig et skyggetal på forbrugssiden, som vil poppe op de kommende uger.

Udviklingen i verdens kornbalance (eksklusive ris):

  18/19 19/20 20/21 21/22 Ændring s.å.
Produktion 2141 2185 2226 2287 +61
Forbrug 2186 2190 2235 2286 +51
Overgangsbeholdning 622 617 609 609 Uf

 


Ansvarsfraskrivelse

”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”

Markedsorientering rapsfrø - den 14. april 2021

Af Christian Dam Olesen, Sojaskrå-handel, DLG

Vi ser på nuværende tidspunkt ind i en periode, der kan byde på volatilitet og frustration i sojakomplekset, da vi har påbegyndt tilsåningen i USA, og vækstsæsonen er nært forestående. Med et lavt overgangslager virker markedet nervøst, og derfor forventer vi stor volatilitet i den kommende tid. Derudover er priserne på sojabønner og sojaskrå meget påvirket af prisstigninger på amerikanske majs.

Som tidligere berettet forventes der et lavt overgangslager på sojabønner i USA i denne sæson, og det estimeres på nuværende tidspunkt til 120 millioner bushels af USDA. Indtil videre virker det til, at efterspørgslen i form af crush og eksport følger med. Derfor ser vi reelt ind i scenariet i et lavt overgangslager fra denne sæson til kommende sæson. Derfor er USA afhængige af en rettidig og markant produktion til at opbygge lagrene igen. Derfor ser markedet med stor nervøsitet på den igangværende tilsåning og kommende vækstsæson. Markedet vil reagere markant på de mindste dårlige nyheder fra tilsåningen og vækstsæsonen.

Senest reagerede markedet på USDA’s estimat af det kommende sojaareal på 87,6 millioner acres, hvor markedet forventede et areal på ca. 90 millioner acres. Her reagerede priserne med ’limit-up’ stigninger. Der er dog flere markedsaktører, der forventer et større areal end 87,6 millioner acres.

USA
Det amerikanske landbrug laver de indledende øvelser i forhold til tilsåningen af sojaarealerne. Tilsåningen er bagefter, og der er tilsået under 10 procent af det forventede areal. Arbejdet i marken sker på nuværende tidspunkt i Delta-regionen og midtvesten. Den tidlige tilsåning i midtvesten har været påvirket af frost samt sne. Der er dog bedring i vejret i denne uge, og dermed forventes det, at tilsåningen kan fortsætte i tempoet.

Det amerikanske crush fortsætter sit høje tempo, og der rapporteres om stigende præmier på sojabønner internt i USA. Dermed begynder vi at se effekten af det lave overgangslager. Samtidigt har de amerikanske eksportører solgt en rekordstor mængde i år på 60,8 millioner tons.

Forholdet mellem sojaskrå og sojaolie stiger i sojaoliens favør, hvilket kommer til udtryk ved en stigende olie/mel-vægt. Derfor producerer de amerikanske crushere for sojaolie på nuværende tidspunkt, og sojaskrå har dermed mindre betydning i crush-marginen. Det betyder at de amerikanske crushere har større tilbøjelighed til at give rabat på sojaskrå, og dermed ser vi faldende præmier i USA. På samme tidspunkt er den amerikanske eksport af sojaskrå vigende.

Brasilien
I Brasilien er høsten næsten overstået, og der er flere analysebureauer og markedsaktører, som opskriver den brasilianske produktion. USDA forventer en produktion på 136 millioner tons.
Høsten kom langsomt fra start, og dermed så vi store ’lineups’ i begyndelsen af det sydamerikanske eksportvindue. Tillastninger er nu begyndt, og vi ser faldende ’lineups’ nu.
De brasilianske præmier på sojabønner og sojaskrå har seneste vist en stigende tendens på baggrund af manglende salg fra landbruget. Dette er dog ved at rette sig, og det brasilianske landbrug får stadig rekordhøje priser fra deres sojabønner.
Det brasilianske crush er påvirket af samme tendens som i USA, og derfor ser vi større tilbøjelighed til rabat på præmierne for sojaskrå.

Sojaolien er en general mangelvare på globalt plan grundet genåbningen. Her skal fødevarevirksomheder bruge yderligere mængder efter, at de ikke har været dækket i en længere periode. Det sammen er tilfældet for biodiesel. Her fremskrives forbruget markant grundet den globale genåbning efter covid-19.

Argentina
I Argentina er høsten begyndt, og Buenos Aires Grain Exchange estimerede senest, at der er høstet 18,5% af det tilsåede areal. På dette tidspunkt er der høstet 43,5% af arealet ifølge et femårsgennemsnit. Der forventes høstvenligt vejr i Argentina i denne uge, men overordnet set forventes der mere end normalnedbøren i de kommende to uger. Vækstsæsonen har været påvirket af tørt vejr, og dermed er produktionen blevet nedskrevet til 43 millioner tons af Buenos Aires Grain Exchange. Det forventes også, at USDA nedskriver produktionen i deres næste WASDE-rapport i maj måned. 
Det rapporteres, at de argentinske crushere har solgt deres mængder for maj og juni, og de er dermed afventende med yderligere salg. De argentinske crushere producerer også for sojaolie.
Derfor har vi også set stigende argentinske præmier på sojaskrå, da crusherne er godt solgt. Samtidig ser vi manglende salg fra de argentinske landbrug, der stadig tilbageholder sojabønner trods store lagre og igangværende høst.

Kina
Der kommer divagerende meldinger fra Kina i disse dage. I sidste uge rapporterede cofeed, det kinesiske crush til 1,6 millioner tons, hvilket er en stigning i forhold til den forrige rapportering. Cofeed beretter samtidigt, at de forventer, at det kinesiske crush stiger til 1,6-1,7 millioner tons i de kommende uger. Der rapporteres derudover om stigende lagre i de kinesiske havne af sojabønner samt faldende lagre af sojaskrå hos de kinesiske crushere. Sojaskrå på Dalian-børsen viste endnu engang styrke, og priserne er returneret til prisniveauet i februar før udbruddene af afrikansk svinepest gav frygt i markedet for faldende efterspørgsel.

De kinesiske myndigheder opfordrede til at sænke iblandingen af majs og sojaskrå internt i USA. Man kan spørge sig selv, hvorfor de ønsker det. Det vurderes dog stadig, at udbruddene af afrikanske svinepest også har en indvirkning på dette. Der er dog stadig en form for konsensus i markedet, at afrikansk svinepest florerer i Kina og resten af Sydøstasien.

Vi forventer dermed volatilitet på kort sigt, da markedet agerer nervøst. På nuværende tidspunkt er der ved at danne sig en prispositiv historie. Denne kan dog afblæses, hvis der kommer yderligere negative nyheder omkring afrikansk svinepest i Kina og Sydøstasien.
På længere sigt forventer vi stadig at efterspørgslen vil sætte dagsordenen, og på nuværende tidspunkt forventes der en stor efterspørgsel i forhold til udbuddet.

Ansvarsfraskrivelse
”Informationerne i denne markedskommentar er udarbejdet af DLG, som ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af informationerne, herunder som følge af eventuelle fejl eller udeladelser. Markedskommentarerne afspejler DLG’s vurdering på et bestemt tidspunkt, og denne vurdering kan efterfølgende ændres uden varsel. Kommentaren skal ikke opfattes som et tilbud eller en anbefaling om køb eller salg.”