Kontakt os
Services

DLG-Koncernens skattepolitik

Introduktion

DLG-Koncernen vil anerkendes som en troværdig og pålidelig samarbejdspartner. Koncernen støtter standardisering, gennemsigtighed, forudsigelighed og ligebehandling i alle skattespørgsmål.

DLG-Koncernens skattepolitik har til formål at udstikke retningslinjer for, hvordan nationale og internationale skatteanliggender skal håndteres i overensstemmelse med gældende praksis og lovgivning. Skattepolitikken gælder globalt for hele koncernen og er obligatorisk for ledelse og medarbejdere.

Skattepolitikken godkendes af direktionen, og koncernskattedirektøren er ansvarlig for dens formulering og gennemførelse.

Skattemæssige principper og forpligtelser

DLG-Koncernen overholder gældende lovgivning, praksis, nationale som internationale retningslinjer samt koncernens globale adfærdskodeks, når den driver sin forretning.

Koncernen strukturerer skattepositioner for at understøtte sine kommercielle og økonomiske aktiviteter og betaler alle gældende skatter og afgifter til tiden i de lande, hvor der drives forretning og anerkender vigtigheden af skattebetalingerne for lokalsamfundene.

DLG-koncernen kortlægger og overvåger systematisk skatterisici og forvalter interne transaktioner på armslængdevilkår. Koncernen stræber efter at have en konkurrencedygtig skatteposition og bidrage til de samfund, hvor den driver forretning, samtidig med at den udfører skatteplanlægning baseret på sund fornuft og forhindrer dobbeltbeskatning.

Der udarbejdes en Transfer Pricing Master Fil og en Lokal Fil i overensstemmelse med OECD´s retningslinjer og de indsendes til de lokale skattemyndigheder i henhold til de regler, der gælder for hvert enkelt land.

Samarbejde og gennemsigtighed

DLG-koncernen er en international virksomhed med forskellige interessenter, herunder skattemyndighederne.

I 2013 indførte Skattestyrelsen i Danmark "Tax Governance Conceptet" om et styrket samarbejde med en række store virksomheder/koncerner. I 2016 kom DLG-koncernen med i dette samarbejde. Der arbejdes sammen om at sikre gennemsigtighed med hensyn til forretningstransaktioner/ interne processer/ risici og skatteindberetninger.

DLG-koncernen vægter et godt samarbejde med skattemyndighederne og gennem-sigtighed i sine skatteforhold. Koncernen udfører ikke aggressiv skatteplanlægning, såsom kunstig overførsel af overskud eller brug af skattely.

Koncernen samarbejder også med politiske beslutningstagere for at sikre lige vilkår for alle markedsdeltagere og opfordrer til koordinerede skattereformer for at minimere risikoen for dobbeltbeskatning og andre uhensigtsmæssigheder.

DLG-koncernen offentliggør lovpligtige oplysninger om skatteforhold og rapporterer skattebetalinger i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder.

Koncernen overholder lovgivningen og principperne i denne skattepolitik, etiske regler og adfærdskodeks, mens den søger at maksimere ejernes værdi og betale det rigtige skattebeløb på det rigtige tidspunkt.DLG-Koncernen rådgiver ikke sine ejere om personlig skatteplanlægning, men henviser dem til skattemyndighederne eller eksterne rådgivere.