Kontakt os
DLG's kollektive ulykkesforsikring
Om DLG / Hvem er vi / Bliv medejer

DLG's kollektive ulykkesforsikring

Tryghed i hverdagen – DLG’s kollektive ulykkesforsikring for DLG’s medlemmer og danske medarbejdere

Gratis ”Basis dødsulykkesforsikring” for medlemmer. 

Som A-medlem hos DLG med personligt drevne enkeltmandsvirksomhed eller som majoritetsejer af et A-medlem får du og din ægtefælle/samlever i fast forhold en gratis ”Basis dødsulykkeforsikring” med i medlemskabet af DLG. Hvis én af jer dør som følge af en ulykke, får den efterladte udbetalt 200.000 kr.

For A-medlemmer, som driver virksomhed som interessentskab (I/S), gælder det, at interessenterne er omfattet af den gratis Basis dødsulykkesforsikring, dog skal interessentskaber med 5 eller flere interessenter godkendes af DLG’s forsikringsafdeling for at opnå ret til dækning. Ægtefæller eller samlevere i fast forhold til interessenter i interessentskaber, som er A-medlemmer i DLG, er ikke forsikret ift. ”Basis dødsulykkesforsikring”. Hvis der ønskes en dækning for disse, skal den enkelte interessent tilkøbe en supplerende dødsulykkesforsikring, jf. nedenfor.

Den gratis dødsulykkesforsikring træder i kraft ved indmeldelse som medlem i DLG a.m.b.a og ophører igen ved udmeldelse som medlem af DLG A.m.b.a.

Vi gør opmærksom på, at den gratis ”Basis dødsulykkesforsikring” er indkomstskattepligtig i henhold til statsskattelovens § 4 med 55 kr. pr. medlem. Man skal som medlem selv sørge for indberetning heraf på sin personlige selvangivelse. I det omfang man har en ægtefælle/samlever i fast forhold, som er medsikret, skal beskatningen formentligt fordeles med 50 % til hver. Disse informationer er dog med en opfordring om, at medlemmer altid selv rådfører sig med sin revisor/skatterådgiver herom eller alternativt selv kontakter SKAT og spørger dem herom.

Individuelle supplerende ulykkesforsikringer – ”Supplerende dødsulykkesforsikring” henholdsvis ”Supplerende invaliditetsforsikring”

A-medlemmer med personligt drevne enkeltmandsvirksomheder og ejere af A-medlemmer i DLG med folkeregisteradresse i Danmark, har mulighed for at tegne én individuel ”Supplerende dødsulykkesforsikring” henholdsvis én individuel ”Supplerende invaliditetsulykkesforsikring” i sit personlige navn, som også dækker vedkommendes ægtefæller eller samlevere i fast forhold med folkeregisteradresse i DK. Det samme gælder for DLG’s danske medarbejdere. 

Hvordan indgås hhv. opsiges aftale om de individuelle supplerende ulykkesforsikringer?

DLG’s A-medlemmer

De individuelle supplerende ulykkesforsikringer kan indgås ved at DLG’s medlemmer udfylder og afleverer/sender en forsikringsblanket til den medlemsansvarlige hos den lokale DLG-afdeling.

DLG opretter herefter forsikringen i DLG’s medlemssystem (SAP). De individuelle supplerende medlemsforsikringer træder i kraft pr. 1. juli og gælder for 1 år ad gangen. De individuelle supplerende forsikringer fornys automatisk for 1 år ad gangen, medmindre de skriftligt opsiges overfor DLG senest 1 måned før forfaldsdagen.

Forsikringen bekræftes overfor medlemmet ved at medlemmet herefter opkræves forsikringspræmien via den medlemsfakturering, som finder sted 1 gang årligt ultimo juni og med forfaldsdato den 12. juli.

Medlemmers opsigelse af forsikringen skal ske skriftligt til DLG. Opsigelserne registres i DLG’s medlemssystem (SAP) af den medlemsansvarlige hos den lokale DLG-afdeling.

Der henvises for nærmere oplysninger omkring pris, forsikringsdækning mv. til DLG’s forsikringsfolder, produktinformation, forsikringsbetingelser og forsikringsblanket, som alle kan findes nederst på denne hjemmeside.

DLG’s danske medarbejdere

De individuelle supplerende ulykkesforsikringer kan indgås ved at den ansatte skriftligt pr. e-mail anmoder DLG’s lønadministration (e-mail: Loen@dlg.dk) om, at den ansatte gerne vil tegne en individuel supplerende dødsulykkesforsikring og/eller en individuel supplerende invaliditetsulykkesforsikring iht. DLG’s kollektive ulykkesforsikring. Anmodning herom skal være modtaget senest den 31.12 i året forud for forsikringen skal træde i kraft. 

De ansattes individuelle supplerende ulykkesforsikringer træder i kraft pr. 1. januar og gælder for 1 år ad gangen. Forsikringen bekræftes overfor den ansatte ved at den ansatte opkræves forsikringspræmien via sin lønseddel, hvilket finder sted én gang årligt ultimo januar (januar lønsedlen). 

De individuelle supplerende ulykkesforsikringer fornys automatisk for 1 år ad gangen, medmindre de skriftligt opsiges overfor DLG senest 1 måned før forfaldsdagen.

Ansattes opsigelse af forsikringen skal ske skriftligt til DLG’s lønadministration. Opsigelserne registreres af DLG’s lønadministration.

Der henvises for nærmere oplysninger omkring pris mv. til DLG’s forsikringsfolder, produktinformation, og forsikringsbetingelser, som alle kan findes nederst på denne side.

Hvis skaden sker

Der er tale om en kollektiv forsikringsordning, hvor der ikke udstedes enkeltpolicer, men derimod udstedes et forsikringsbevis ved skader. Det fremgår af forsikringsbeviset, hvilke forsikringer der er tegnet.

Sker der et ulykkestilfælde, skal forsikrede kontakte DLG’s Forsikringsafdeling hurtigst muligt.

Kontakt DLG’s forsikringsafdeling: Anne-Grete T. Nielsen – tlf. 3368 3313 /atn@dlg.dk eller Jean Hareskov Østergaard – tlf. 3368 3107 / jhg@dlg.dk.

DLG’s Forsikringsafdeling sender herefter et forsikringsbevis og en skadesanmeldelse til forsikrede. 

Forsikrede skal herefter fremsende forsikringsbevis og udfyldt skadeanmeldelse inklusive eventuelle nødvendige bilag direkte til AIG. Skadeanmeldelserne kan også findes nedenfor, men fremsendelse heraf til AIG skal ske samtidigt med fremsendelse af forsikringsbevis.

Ansvarlige hos DLG for DLG’s formidling af individuelle supplerende ulykkesforsikringer

Det overordnede ansvar for den kollektive ulykkesforsikring hos DLG A.m.b.a. varetages af DLG’s forsikringsafdeling. Det er kun forsikringsafdelingen, der kan udstede forsikringsbeviser og svare på spørgsmål omkring forsikringsdækning mv. overfor medlemmerne / de ansatte. I tilfælde af skade skal der også rettes henvendelse til forsikringsafdelingen for udstedelse af forsikringscertifikat og udlevering af skadeanmeldelse.

Kontaktoplysninger DLG’s forsikringsafdeling: 
Anne-Grete T. Nielsen – tlf. 3368 3313 / atn@dlg.dk eller Jean Hareskov Østergaard – tlf. 3368 3107 / jhg@dlg.dk

 

 

Accessorisk forsikringsformidling

DLG’s formidling af de individuelle supplerende dødsulykkesforsikringer henholdsvis de individuelle supplerende invaliditetsulykkesforsikringer sker på baggrund af en formidlingsaftale med Willis Insurance Agency I/S, som er registreret som forsikringsformidler, og i henhold til forsikringsaftale med AIG Europe, dansk filial af AIG Europe S.A. om ”Vilkår for Kollektiv ulykke” (UL201901-1 af 1. Januar 2020). 

DLG fungerer som accessorisk forsikringsformidler, og modtager et administrationsgebyr pr. forsikring for formidlingen af de individuelle supplerende ulykkesforsikringer.

DLG har tegnet ansvarsforsikring for forsikringsformidlingen hos forsikringsselskabet HDI Danmark.

Læs følgende dokumenter, som nærmere forklarer om DLG’s kollektive ulykkesforsikringer til DLG’s medlemmer og danske medarbejdere. 

Forsikringsblanket til brug for DLG’s medlemmers bestilling af individuelle supplerende ulykkesforsikringer
DLG’s forsikringsfolder
Produktinformation (IPID)
Forsikringsbetingelser UL201901-1 af 1. januar 2020
Skadeanmeldelse – Ulykkestilfælde (død)
Skadeanmeldelse – Ulykkestilfælde (invaliditet)

 
tryghed i hverdagen - højre